asielzoeker: vluchteling met kloppend vluchtverhaal (zie aldaar) die in een land bescherming zoekt tegen vervolging.
AZC: asielzoekerscentrum.
bezorgd: iedereen is bezorgd, van omwonenden tot staatssecretarissen. Bezorgd over aantallen, aanwas, instroom en quota.
Bolkestein, Frits: initiator van het vreemdelingendebat. Werd gehoond om denkbeelden die later door andere regeringspartijen werden overgenomen.
burgemeester: speelt een beslissende rol bij de al dan niet vestiging van een AZC in een gemeente, verwijzend naar het draagvlak onder de inwoners.
COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers: ‘Flexibel, slagvaardig en betrokken’ is hun mission statement.
Cohen, Job: staatssecretaris die aan het begin van zijn carrière werd opgezadeld met de problemen van Paars I.
deur: metafoor voor landsgrens. Staat altijd op een kiertje.
draagvlak: sleutelbegrip; de bereidheid van een samenleving om asielzoekers te aanvaarden. Grootte en stevigheid variëren al naar gelang de overheid of specifiek beleid wordt gesteund door de bevolking.
driehonderdduizend: indrukwekkend getal; het aantal asielzoekers dat de afgelopen vijftien jaar Nederland in kwam.
economische vluchteling: door G.B.J. Hiltermann ‘etnische profiteurs’ genoemd. Een recentelijk bedachte kwalificatie om een schifting te maken tussen welkome en niet welkome asielzoekers.
Ermelo: Veluws dorp waar de overheid een asielcamping aanlegde. Tevens ideale plek voor treinspringers. Zangeres Randy Crawford: ‘I saw Ermelo on CNN. Is it nice there?’ Naastgelegen schietbaan werd uit piëteit met de kampeerders gesloten. Treinen rijden nog.
Fort Europa: naar Amerikaans voorbeeld - grens Mexico, waar vluchtelingen op Berlijnse wijze worden geweerd (inclusief niemandsland, mijnen, prikkeldraad, valse honden en infrarooddetectie) - afsluiten van Europa voor ongewenste vreemdelingen.
gastvrijheid: beroemd Hollands begrip met bovengrens.
gelukszoekers: synoniem voor economisch vluchteling (zie aldaar).
Geneve, Verdrag van: 28 juli 1951, Vluchtelingenverdrag, artikel 1: ‘Een vluchteling is iemand die uit gegronde vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit, en die bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen.’
herberg: metafoor voor Nederland. In haar Kersttoespraak van 1994 nam Koningin Beatrix stelling tegen de mentaliteit van ‘de herberg is vol’. In de troonrede van 1998 daarentegen constateerde ze een grotere drukte in de gelagkamer.
Heumen: verbeterde uitvoering van Kamp Ermelo, met tenten die wel tegen wind en regen bestand zijn. Asielzoekers dienen voor de Vierdaagse uit Heumen verdwenen te zijn.
IND: Immigratie- en Naturalisatie Dienst. Slecht rekenaar.
instroom: door Paars II bestempeld tot ongewenste ontwikkeling. Altijd op gespannen voet met opvangcapaciteit (zie aldaar).
integratie: door overheden geëiste aanpassing van buitenlanders in het algemeen aan Nederlandse normen en waarden. In strijd met jarenlang wachten op behandeling van asielaanvraag.
Justitie: verwachtte scherpe daling toegelaten asielzoekers dankzij strenger beleid. Kwam daarvan terug.
kamp: (tijdelijke) opslagplaats voor vreemdelingen; nare associaties met de Tweede Wereldoorlog. Niet, of juist wel, te verwarren met Henk Kamp.
Kamp, Henk: VVD'er: ‘Van de twintig asielzoekers zijn er negentien economisch vluchteling, en dus niet welkom.’ Opereert vanuit de ideologische slagschaduw van Bolkestein (zie aldaar).
kerk: laatste vangnet voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zonder de kerken, waar de Nederlandse overheid altijd op meent te kunnen terugvallen, zou het asielbeleid niet kunnen bestaan.
land van herkomst: vaderland van asielzoeker. Bij monitoring blijkt het er vrijwel altijd veilig te zijn.
last: stroom vluchtelingen naar Europa. Nederland wil een ‘eerlijke verdeling van de last’ tussen de Europese landen.
maatregelen: staatssecretaris Cohen ziet in het strengere beleid van Nederland een ‘passende maatregel’ om buitenlandse gelukszoekers te ontmoedigen naar Nederland te komen.
maïsveldincident: in 1993 sliepen asielzoekers wegens plaatstekort in de opvang in een maïsveld in Limburg. Schaamde Nederland zich terecht voor.
marechaussee: (soms) handtastelijke begeleiders van zowel binnenkomende als uitgaande asielzoekers.
media: onmisbaar voor beeldvorming rond het asielzoekersvraagstuk. Vandaar dat Cohen CNN inviteerde naar Ermelo.
mensensmokkelaar: sujet dat tegen grove betaling mensen een enkeltje Beloofde Land aansmeert.
omwonenden: bieden soms spontaan hulp bij de opvang van asielzoekers; blokkeren ook wel de komst van een AZC.
ongecontroleerde instroom: spookbeeld.
onverwachte toename: spookbeeld.
opvangcapaciteit: per definitie kleiner dan het aantal asielzoekers.
permanente verblijfsvergunning: ook wel C-status, het ultieme einddoel.
quota-regeling: hoe mensen veranderen in getallen.
quotum: macht van het getal.
reisagent: zie mensensmokkelaar.
repatriëren: eufemisme voor uitzetten.
restrictief beleid: strategie sedert 1973: streng, ‘doch humaan’ beleid gericht op inperking van het aantal asielzoekers.
signaal: Job Cohen over Ermelo: ‘Natuurlijk is een bijkomend effect dat we een afschrikwekkend signaal aan het buitenland afgeven, maar dat was echt niet opzettelijk bedoeld.’
stroom: instroom of uitstroom. Instroom is altijd groter, uitstroom kleiner dan gewenst.
status: soms ondoorgrondelijke etikettering van asielzoekers. Bestaat in de varianten A-status (erkend als vluchteling); C-status (permanente verblijfsvergunning (zie aldaar).
tolerantie: zie gastvrijheid.
uitgeprocedeerd: moment waarop asielzoekers ofwel de kerk, ofwel de illegaliteit in moeten.
vluchtverhaal: individueel relaas van de asielzoeker op basis waarvan het verzoek wordt beoordeeld. Hoe meer dood en verderf, hoe meer kans.
vol is vol: van extreem-rechts afkomstig, en inmiddels via Bolkestein en Kamp gemeengoed geworden opvatting.
welvaartsniveau: ‘hoe rijker we worden, hoe meer asielzoekers hier naartoe komen’, veelgehoorde opvatting.
woningcorporaties: hebben veel leegstaande woningen in hun bestand.
xenofobie: angst voor alles wat vreemd is.
zestig- of zeventigduizend: indrukwekkend schermgetal: het aantal te verwachten asielzoekers per jaar.