Journaliste Ineke Noordhoff, die onlangs het boek Natuurmakers publiceerde, kent de man nog uit zijn Groningse tijd. Bleker was daar tien jaar lang gedeputeerde. Herinneringen aan die periode ophalend schreef Noordhoff deze week op de opiniepagina van de Volkskrant: ‘Met veel aplomb zette Bleker in Groningen de grote natuurbeschermingsorganisaties aan de kant. Boeren zouden voortaan wel natuur maken - het was genoeg geweest met die organisaties die overal prikkeldraad en verbodsborden neerzetten.’

Diezelfde geest ademt ook Blekers nieuwe wet. De afgelopen maand mocht de burger op het wetsvoorstel reageren, de zogenaamde ‘consultatieronde’. Het leverde maar liefst 5428 kritische en/of verontruste reacties van particulieren op. De meeste wetsvoorstellen leveren hooguit enkele tientallen reacties op, als het er al zo veel zijn.

Ook hebben tientallen natuur-, landschaps- en dierenbeschermingsorganisaties unaniem hun afkeuring over het wetsvoorstel uitgesproken. Ze menen dat de staatssecretaris, die met zijn nurkse charme menig tv-programma mag opluisteren, ‘decennia van gericht natuurbeleid in één beweging overboord zet’. Natuurgebieden en dieren worden volgens deze organisaties ‘op grote schaal vogelvrij verklaard’.

De Wet natuur moet de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet gaan vervangen. Dit streven - vereenvoudiging van de wetgeving - wordt door natuurbeschermers toegejuicht. Men vindt echter dat Bleker in de uitwerking ‘een geheel verkeerde richting’ is ingeslagen.

Zo lijkt de staatssecretaris de Europese wetgeving in grote lijnen wel voldoende te vinden. Critici vinden juist dat aanvullende, Nederlandse bescherming hard nodig blijft. Ze menen dat Nederland met de nieuwe wet van Bleker grote kans loopt door datzelfde Europa op de vingers getikt te worden, aangezien ons land nu al nauwelijks voldoet aan de ‘gunstige staat van instandhouding’ van tal van dier- en plantensoorten die door de Europese wetgeving wordt geëist.

Verder zou Bleker met de nieuwe natuurwet ‘de economie ruim baan geven’. Twee hoogleraren op het gebied van natuurbescherming, leden van de adviescommissie van Bleker, zeiden onlangs in de Volkskrant dat de staatssecretaris in de wet ‘niet de natuur centraal stelt maar de wens daarvan geen last te hebben’. Ze vatten de wet als volgt samen: ‘Flinke bezuinigingen op natuur en ruim baan voor economische ontwikkeling.’

Bleker heeft dergelijke kritiek wel gepareerd met de redenering dat hij burgers en boeren meer eigen verantwoordelijkheid wil geven. ‘Waarom moet Den Haag van alles ge- en verbieden?’ zei hij onlangs op een persconferentie. ‘Als mensen een mooi stuk heide in hun omgeving hebben, zullen ze dat toch niet willen opgeven?’

Het is moeilijk Blekers zelfverklaarde liefde voor de natuur in de wet terug te vinden. Hij stelt voor de Ecologische Hoofdstructuur los te laten, een netwerk van voor ons land belangrijke natuurgebieden; dat zal een stuk kleiner worden. Ook wil hij de strikte bescherming van zo'n 150 dier- en plantensoorten, waaronder de das, afschaffen. Tegelijk wordt het aantal diersoorten waarop mag worden gejaagd meer dan verdubbeld, zodat nu ook de ree, het edelhert en het wilde zwijn tijdens de plezierjacht mogen worden afgeschoten. Zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving, een adviesorgaan van de overheid, reageerde uiterst kritisch: met Blekers wet zullen dier- en plantensoorten sneller uitsterven en zal de biodiversiteit in ons land verminderen.


Lees ook het artikel ‘Ik loop vaak met een gevoel van verlies rond’Koos van Zomeren neemt afscheid van de natuur. In De Groene Amsterdammer van deze week.