De kinderen van de armen

Vorige week donderdag reikte de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen de A.H. Heinekenprijs uit aan vier wetenschappers en een kunstenaar. Een van de wetenschappers was de Amerikaan Paul Erlich, schrijver van het geruchtmakende boek The Population Bomb, waarin hij pleit voor drastische maatregelen om de bevolkingsgroei onder met name de armen in te dammen. ‘Dwang?’ zo filosofeerde Erlich destijds. ‘Misschien wel, maar dan is het voor een goede zaak.’

Een groep kritische wetenschappers heeft, op initiatief van Eric B. Ross van het Haagse Institute of Social Studies, nog geprobeerd de KNAW op andere gedachten te brengen. Ze stelden een brief op en verspreidden die onder collega’s en organisaties op het gebied van immigranten en vrouwenrechten met het verzoek de brief ondertekend naar de KNAW op te sturen. In die brief wijzen zij op de banden van Erlich met neo-malthusiaanse organisaties, die in navolging van de negentiende-eeuwse econoom Thomas Robert Malthus de ongelimiteerde bevolkingsgroei als oorzaak aanwijzen van alle menselijke misère, van hongersnood tot ontbossing en van broeikaseffect tot migratie. Met name het feit dat Erlich zijn naam verbonden heeft aan de organisatie Californians for Population Stability, die vindt dat de Verenigde Staten een veel restrictiever immigratiebeleid moeten voeren, stoort de briefschrijvers. ‘Wij zijn verontrust’, zo eindigt de brief, 'dat de Academie ofwel deze aspecten van Erlichs werk heeft veronachtzaamd ofwel deze graag publiekelijk omarmt.’
De Koninklijke Academie van Wetenschappen liet in reactie op de brief weten dat na afloop van de lezing die Erlich bij de aanvaarding van de Heinekenprijs uitspreekt, er tien minuten gelegenheid zal zijn voor debat.