Het mooiste staaltje van bespottelijke vrouwelijke ontvankelijkheid voor alles wat zweemt naar verlossing van het hier en nu wordt beschreven door Anne Tyler in Ladder of Years (sowieso een roman die jaarlijks herlezing verdient). In een supermarkt wordt Delia, terwijl ze haar karretje vollaadt voor haar ge zin, aangeklampt door een panische onbekende die haar smeekt even de verloofde uit te han gen om zijn ook in de supermarkt aanwezige ex de ogen uit te steken. Delia’s fantasie slaat meteen op hol en voor ze het weet be landt ze in geheime zoenpartijen buiten de deur. Eenmaal geactiveerd blijkt Delia niet meer tot bedaren te brengen, met alle door Tyler aanstekelijk opgetekende gevolgen van dien.

Een iets meer verstilde variatie op dit thema biedt Milan Kundera in zijn roman L'iden tité (1998). Chantal wordt zich gewaar dat de mannen niet meer naar haar omkijken op straat. Haar echtgenoot denkt haar gerust te kunnen stellen door haar zogenaamd anonieme brieven van een bewonderaar te sturen. Deze maskerade zet een ingewikkeld proces in gang met fatale consequenties. De echtgenoot schrikt van het dubbele gezicht dat zijn vrouw zich moeiteloos blijkt te kunnen aanmeten. In plaats van dat zij hem deelgenoot maakt, verstopt ze de brieven tussen haar bh’s en geeft zich in het geniep aan wilde fantasieën over.

«Bewonderde, vurige rosharige», die woorden ziet Sabine in de novelle Nemo van Monika Sauwer tot haar stomme verbazing op een dag op haar computerscherm verschijnen. Met «hoopvol bevende wijsvinger» klikt Sabine, die zich enige tijd daarvoor al bangig maar nieuwsgierig heeft laten verleiden door een passant in het park, op de bijlage bij het mailtje. «Beschrijf me, wanneer je er tenminste voor in de stemming bent, jouw manier van in vervoering raken», begint de tekst. Afzender: Nemo.

Wie is Nemo? Mooi beschrijft Sauwer in kort bestek hoe de vraag naar de identiteit van deze e-mailende romanticus aanvankelijk maar even belangrijk is. Zolang de juiste toon ge troffen blijft, en de wederzijdse overdenkingen en ontboezemingen in gelijke mate cyberspace in worden gestuurd, is er sprake van een virtueel verleidingsspel dat voor beide partijen be vredigend is. Het is het type ijl geluk dat geen lang leven beschoren is. Want natuurlijk be gint Sabine uit te kijken naar een real life-ontmoeting, en hoe meer ze dat verlangen kenbaar maakt, des te meer Nemo zich terugtrekt.

Monika Sauwer, toch al de ongekroonde koningin van de laconiek verhaalde dameslasten en -lusten, beschrijft in Nemo de nieuwe variant op een aloud verlangen. Dat het toch moge bestaan, verlossing, of die zich nu aandient in de supermarkt, per brief of via e-mail.