Hij besloot z'n werkgever wel zijn paspoort te laten zien, maar liet hem geen kopie maken. Daarmee heeft hij aan de letter van de wet voldaan, want die verplicht hem niet een kopie af te staan. Derks werkgever heeft nu weliswaar geen kopie in zijn administratie, maar kan daar geen boete voor krijgen omdat hij er geen schuld aan heeft. Op 4 januari 1996 zal het proces tegen de Belastingdienst plaats vinden, maar al op 22 november dient voor de Arrondissementsrechtbank aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag het kort geding waarbij Derks hoopt alvast zijn normale salaris terug te krijgen.
Iets omslachtiger is de principiele procedure die Anjo van Lely uit Annen heeft aangespannen bij de belastingkamer van het Gerechtshof Leeuwarden. Hij beroept zich op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat iedereen ‘het ongestoord genot van hun eigendom’ garandeert. Zijn zaak is nu in een stadium van schriftelijke pleidooien. In zijn repliek heeft Van Wely betoogd dat de identiteit van zijn persoon bekend is bij zijn werkgever en bij de belastingdienst. Daarom vraagt hij de rechtbank zijn plaatsing in het anoniementarief ongedaan te maken of de Belastingdienst op te dragen hem maandelijks een negatieve belastingaanslag toe te kennen. De dupliek daarop van de Belastingdienst Particulieren Hoogeveen komt tot de volgende conclusie: ‘Mocht uw hof van mening zijn, gezien de in de conclusie van de repliek gegeven omschrijving van het geschil, dat mijn bij de behandeling van het bezwaarschrift en in het vertoogschrift verdedigde opvatting niet juist is, dan concludeer ik dat de uitspraak op het bezwaarschrift niet in stand kan blijven en dat de belanghebbende niet- ontvankelijk verklaard had moeten worden.’ Van Wely begrijpt het niet en ik ook niet, maar misschien kan de belastingrechter in Leeuwarden er straks wel een touw aan vastknopen.
Overigens wordt op 29 november in De Balie in Amsterdam onder de titel Administratieve apartheid een avond gehouden waarin de identificatieplicht in het grotere kader wordt geplaatst van de Koppelingswet en de verslechterende positie van illegalen qua gezondheidszorg, onderwijs en inkomen.