Barnouw ontving een op 19 juli 1995 gedateerd schrijven waarin drs. M. van Krimpen, plv. directeur P&O, hem meedeelde dat hij zich verplicht zag tot toepassing van het anoniementarief van de belastingdienst over te gaan. De heer van Krimpen voegde daar aan toe: ‘Overigens merk ik dit verzuim aan als plichtsverzuim, waarbij ik u erop wijs, dat indien u in dit verzuim volhardt, ik zal overgaan tot het treffen van disciplinaire maatregelen.’ Welke maatregelen vermeldt hij niet: een berisping, degradatie, ontslag? De salarisvermindering voor Barnouw en andere ambtenaren van dit ministerie is draconisch; in sommige gevallen tweeduizend gulden per maand.
Ten onrechte schreef ik enige weken geleden dat mensen die veel verdienen geen last van de sanctie ondervinden. Ik heb het schijvensysteem verkeerd begrepen, schrijft Jan Hiemanga uit Zelhem. Hij legt het uit met een ‘heet- weer-voorbeeld’. Een veelverdiener krijgt drie glazen bier. Van glas een staat hij normaal een slok af, van glas twee vijf slokken en van glas drie zes. Totaal twaalf slokken. Als hij geen paspoortkopie inlevert, moet hij voor straf uit alle drie de glazen zes slokken afstaan, totaal achttien slokken. Een weinigverdiener krijgt een glas bier. Daaruit moet hij in plaats van een slok zes slokken afstaan als hij geen ko pie inlevert. De sanctie bedraagt dus zes slokken voor de veelverdiener en vijf voor de weinigverdiener. Absoluut levert de veelverdiener dus meer in, al blijft de sanctie relatief zwaarder voor de weinigverdiener.
Twee weken geleden schreef ik dat de belastingdienst van Hoogeveen had gemeld dat de identificatieplicht ‘in een wat breder verband nog onderwerp van bespreking’ was. Die bespreking heeft nu tot resultaat gehad dat het beroep dat Anjo van Wely had gedaan op het Verdrag van Rome tot bescherming van de rechten van de mens, is verworpen. Van Wely heeft intussen een beroepschrift tegen deze beslissing ingediend bij het gerechtshof van Leeuwarden. Hij vraagt nog altijd om een uitspraak waardoor hij ongestoord van zijn eigendom - zijn salaris - kan genieten. Hij is, bij mijn weten, de eerste die de zaak bij een rechtbank aanhangig heeft gemaakt.
Voor mensen die getroffen zijn door het belastingtarief van zestig procent of door andere sancties van werkgevers en/of belastingdienst, organiseert het Autonoom Centrum een overlegbijeenkomst op vrijdag 25 augustus van 17.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Plaats: Wijkopbouworgaan Oud-West, Eerste Helmersstraat 106 C, Amsterdam, tel. (020) 6126172. Ze stellen het op prijs als u uw komst even aankondigt.