Filosofie 1

Vragen stellen is moeilijk. Wanneer de opdracht aan de vragensteller was: toon aan dat de filosofie eigenlijk een rommelzolder is, dan is die vragensteller er volkomen in geslaagd. Geen enkele vraag van de ‘wijsgerige enquete’ in De Groene van 25 januari werd eensgezind en eenduidig door het filosofenteam beantwoord.

Naar aanleiding van de vraag ‘Bestaat er zoiets als waarheid?’ een enkele opmerking. Wat verstaat men onder bestaan? Uitgangspunt moet mijns inziens het dagelijks taalgebruik zijn: bestaan is zintuiglijk waargenomen kunnen worden,
een wijsheid die al enige eeuwen geleden door Berkeley is verkondigd. Is het nu niet wat krom taalgebruik om van het 'bestaan’ van waarheid te spreken?
Het is typerend voor veel filosofen, dat zij het nuchtere uitgangspunt van het dagelijks taalgebruik ('Het is waar, want ik heb het zelf gezien’) negeren en zich verliezen in meestal duistere formuleringen. Een voorbeeld hiervan is dat waarheid de overeenstemming is van denken en zijn.
Arnhem, REINIER FEIS