Gaat u maar rustig slapen

Zo doet Milosevic het ook. Er dreigt een oorlog. Het volk zou wel eens onrustig kunnen worden. Je sommeert per brandbrief de hoofdredacteuren van de diverse media naar de residentie. Je schrijft hun dat het ‘behoud van het publieke vertrouwen’ in het geding is. ‘Noodzakelijk is het om te voorkomen dat onnodige maatschappelijke verstoringen ontstaan.’ De ‘ongefundeerde vrees’ voor de naderende ramp moet worden weggenomen. Je drukt de hoofdredacteuren op het hart dat ‘bij het informeren van het publiek’ de pers ‘nuchterheid en vooral feitelijkheid’ dient te betrachten.

Het is geen Servië en het is geen oorlog. Het is Nederland en de millenniumwisseling komt eraan. Minister Van Boxtel, die de millenniumbug in zijn portefeuille heeft, laat de hoofdredacteuren weten dat het hun vaderlandse opdracht is ‘het publieke vertrouwen in een veilige millenniumwisseling te bestendigen en te verzekeren’ en nodigt ze uit voor een gesprek daarover in Nieuwspoort. Met toespraken van Jan Timmer, voorzitter van het Millenniumplatform, en professor Groebel, hoogleraar mediapsychologie.¶Bij het ministerie waren ze even het verschil tussen journalistiek en voorlichting uit het oog verloren. Gelukkig kennen de hoofdredacteuren dat verschil nog wel. Luttele dagen na Van Boxtels brief valt de afgelasting in het faxmandje. 'Ons is gebleken dat velen van u niet aanwezig kunnen zijn.’