ONDANKS DE MEDEWERKING van niemand minder dan de in Parijs gevestigde pr-adviseur Charles Schwietert en de populaire cabaretiere Wieteke van Dort hield het niet over voor de Natuurwetpartij bij de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen. Met iets meer dan vijftigduizend stemmen behaalde de partij rond de gewezen Philips-bedrijfspsycholoog J. A. J. H. Uijen, lijsttrekker en inspirator, weliswaar een iets beter resultaat dan de lichtelijk zielsverwante Groenen, maar de verwachtingen waren toch wat hoger gespannen geweest. Uiteindelijk beschikte de op 18 mei 1992 opgerichte partij over een enorme troefkaart tijdens het grote campagnespel: als enige der deelnemers kon de partij met een probate kuur komen tegen het allesverslindende thema van de Nederlandse politiek in de jaren negentig: de almaar verder oprukkende criminaliteit. Waar de rest van de politiek, van VVD tot PvdA, schreeuwde om meer agenten op straat, kwam de Natuurwetpartij met een kant en klare, absoluut gegarandeerde en budgettair volkomen te verwaarlozen methode op de proppen: die van het directe meditatiecontact en daaruit volgend de beinvloeding van het Een en het Al, datgene wat meer primitieve geesten in de joods-christelijke traditie God zouden noemen.
De 66-jarige, in Apeldoorn woonachtige Jacques Uijen haast zich te zeggen dat het dragende concept van de Natuurwetpartij niet van hemzelf afkomstig is. De echte geestelijke vader is de Maharishi Mahesh Yogi, de Indiase wijsgeer die in de jaren zestig opzien baarde door zowel de Beatles als Frank Sinatra’s kindvrouwtje Mia Farrow te winnen voor de diepe geneugten van de transcendente meditatie. De zwaarbebaarde, inmiddels meer dan tachtig jaar oude yogi bewoont sinds vier jaar een oud franciscaner klooster in Vlodrop. Van daaruit dirigeert hij maar liefst tweeenveertig Natuurwetpartijen in evenzoveel landen, waarvan die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vooralsnog de meest succesvolle zijn.
‘Via de transcendente medidatie komt men in contact met het verenigde veld, dat van de pure intelligentie’, zo legt Uijen uit. ‘Het bestaan van dat verenigde veld wordt ook in de fysica onderkend. Het is datgene wat Rupert Sheldrake als het morfogenetische krachtenveld bestempelt, een soort onderliggende laag waaruit alle vormen voortkomen, een veld ook van pure intelligentie.
Kijk, onze werkelijkheid valt te onderscheiden in vier gebieden, vier basisvelden als het ware. Je hebt het veld van de sterke interacties, nucleaire bijvoorbeeld; het veld van de zwakke interacties, zoals radio-actieve straling; dan het elektromagnetische veld en die van de zwaartekracht. Maar daarbovenop, of daaronder zo men wil, is er het veld van de grand unification, en dat is het diepste veld van onze werkelijkheid, waaruit alles voortkomt. Dat veld zou je God kunnen noemen. Het is het denkende Al-wezen, datgene waaruit alle gedachten voortspruiten, die vervolgens weer vormen teweegbrengen.
Het is de ordening der dingen zoals die al beschreven wordt in de oud-Indische Veda-teksten, die je als de bron van de hoogste wijsheid moet beschouwen. Als je de boodschap van de Veda weet te doorgronden, weet je dat de westerse wetenschap en cultuur echt hopeloos achter liggen. Eigenlijk heeft de moderne natuurwetenschap ervoor gezorgd dat de wijsheid van de Veda nu alsnog in het Westen doorklinkt. De Maharishi Yogi, die ik heel regelmatig spreek, heeft er goede hoop op nu de boodschap van de Veda’s een enorme revival doormaakt. En terecht: in die teksten zit de hoogste wijsheid van de mensheid verborgen, vaak met symbolische sleutels. Sinds de Veda’s is het mensdom alleen maar achteruitgegaan in ontwikkeling, denk ik weleens.’
Vervolgens put Uijen zich uit in enkele klanken in het Sanskriet, die volgens hem het wezen van het universum volgen. ‘Aa-ie, aa-ie’, klinkt het mystiek.
UIJEN DOORLIEP EEN lange carriere in de hogere regionen van het vaderlandse bedrijfsleven voordat hij via zijn echtgenote in contact werd gebracht met de heilsleer van John Lennons Yogi. Nadat hij bij Philips vertrok, stond hij als onafhankelijk adviseur bedrijven als Ahold, Etos en Willem Smits Holec terzijde. Aanvankelijk was hij sceptisch gestemd (‘baat het niet dan schaadt het niet’) maar gaandeweg raakte hij zo overtuigd van de werking van de TM-methode dat hij nu zijn leven aan de verkondiging ervan heeft gewijd. Wie door middel van transcendente meditatie inplugt op dat verenigde veld, laaft aan de goddelijke bron van al het leven, zo is de overtuiging van Uijen.
Uijen: ‘Wie goed getraind is in deze meditatie, breekt door alle niveaus heen en komt uiteindelijk in een sfeer terecht waar maximale orde heerst. Dan komt men in de oorspronklijke staat van de mens, toen Adam nog naast God wandelde, zoals de bijbel het uitdrukt. In die staat is er geen plaats meer voor verward denken, geen ruimte meer voor wanorde. Alle psychische processen komen tot rust, terwijl er voor fysiologische activiteiten al helemaal geen plaats meer is. Het is het stadium van de verlichting, zoals de allereerste zieners die hebben uitgedrukt in de Sanskriet-teksten van de oudste veda’s. Het is een stadium van absoluut bewustzijn, en een versmelting van het individu met het Al.
Omdat de mens een psychosomatisch wezen is, heeft een dergelijke meditatie ook effect op mensen die niet aan die meditatie deelnemen. Als er maar genoeg mensen mediteren, vloeit de kalmerende werking die dat veroorzaakt als het ware over in het onderbewustzijn van de mensen in de omgeving. Het werkt als het ware als een laserstraal van gematerialiseerd bewustzijn. Dat is de kern van onze bestrijding van criminaliteit en oorlog.’
TER DEMONSTRATIE van deze ontzagwekkende capaciteiten besloten de volgelingen van de Maharishi Yogi vanuit hun esoterische hoofdkwartier in Lelystad te bewijzen dat hun strategie niet zo maar het zoveelste psychedelische allegaartje uit de New Age-keuken is. Men ging over tot actie. Om de criminaliteit in Hans Gruijters geplaagde polderstad omlaag te krijgen, gingen Uijen en zijn sympathisanten over tot een dagelijkse meditatie-estafette, gericht op het terugdringen van de criminalitieitscijfers aldaar. Het resultaat mocht er zijn: na een moeizame startperiode, waarin de gewenste daling - naar verluidt door te weinig deelnemers in de koepelvormige meditatieruimte - maar niet bereikt kon worden, stootte de Natuurwetpartij in de eerste helft van dit jaar door naar een uiterst bevredigend resultaat. Het criminaliteitscijfer in Lelystad daalde met maar liefst zestien procent. De ondankbare burgemeester, nota bende een oud-klasgenoot van Uijen aan het Eindhovense gymnasium, reageerde schouderophalend op deze fraaie prestatie, terwijl zijn medewerkers zich haastten met verklaringen als zou de daling het resultaat zijn van meer politie op straat en andere banale factoren.
‘Zo gaat het altijd’, zegt Jacques Uijen. ‘Telkens weer worden wij getrakteerd op schampere reacties, hoongelach en wat dies meer zij. Er schijnt op deze wereld niets ergers te bestaan dan belachelijk gevonden te worden. In 1992, in de hitte van de Balkan-oorlog, heb ik een brief geschreven aan Lubbers, Kooijmans en Ter Beek. Ik heb ze toen gezegd dat er een vreedzame methode bestond om de vrede in het voormalige Joegoslavie te bewerkstellingen, namelijk door een fors detachement militairen onder deskundige begeleiding te laten mediteren voor de vrede. Dat zou betere resultaten afwerpen dan het zenden van militairen naar de oorlog, terwijl we onze jongens op die manier ook niet aan allerlei gevaren zouden blootstellen. Geen antwoord gekregen natuurlijk. Er was niet eens belangstelling om kennis te nemen van de methode.
Al in 1984 hebben we een demonstratie gegeven van wat transcendente meditatie kan doen voor de wereldvrede. Toen hebben we met maar liefst zesduizend mensen in de Haagse Houtrusthallen en de omliggende hotels gemediteerd voor de vrede. De oorlogshandelingen in Libanon namen toen onmiddellijk af. In 1993 hebben we een nog overtuigender demonstratie gegeven. Toen zijn we met vierduizend mensen naar Washington getrokken, de meest criminele stad ter wereld. We zijn bij de meting van de resultaten toen heel wetenschappelijk bezig geweest. Tal van universiteiten hebben toen direct het resultaat van onze meditaties gemeten. De criminaliteit in Washington is in die anderhalve maand met vijftien tot twintig procent gezakt, wat een ongelooflijk resultaat mag heten als je in ogenschouw neemt dat er op dat moment net een hittegolf was in de stad. Normaal neemt de agressie en dus de criminaliteit alleen maar toe bij hevige hitte. Maar ja, ook toen hebben de autoriteiten zich geheel op de vlakte gehouden. Je had toch op zijn minst een apprecierend woord van Bill Clinton verwacht, iets in de richting van: nou, daar gaan we dus mee door. Maar niks hoor.’
Meer bijval oogstte de Natuurwetpartij in Mozambique, het Oostafrikaanse land dat al zo lang lijdt onder de bloedige conflicten tussen het regeringsleger Frelimo en de rebellen van Renamo. Uijen: ‘De Mozambikaanse president Joaquim Albert Chissamo had de kunst van de transcendente meditatie geleerd van zijn Zambiaanse collega Kenneth Kaoenda. Chissano was zo enthousiast dat hij zijn familie, de ministers van zijn regering, zijn lijfwacht en een deel van zijn troepen - alles bij elkaar toch een paar duizend mensen - instrueerde om dagelijks voor de vrede te mediteren. Toen gebeurde er iets ongelooflijks: voor het eerst sinds jaren hield Renamo zich rustig en stelden de rebellen zich positief en cooperatief op. Zo werd er uiteindelijk een wapenstilstand bereikt. Daarna verslapte de zorg voor de meditatie even, en dat zorgde onmiddellijk voor het heropleven van het wapengekletter. Vandaag de dag is een fors deel van de Mozambikaanse strijdkrachten dagelijks met transcendente meditatie in de weer.’
IN NEDERLAND IS DE Natuurwetpartij nog lang niet zo ver. ‘De scepsis hier is zo groot dat er nog heel wat moet gebeuren voordat men de redelijkheid van onze methodes zal inzien’, aldus Uijen. En dat terwijl de partij van de nieuwe goddelijkheid juist streeft naar zo min mogelijk zweverigheid.
Tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen presenteerde de Natuurwetpartij bijvoorbeeld een huldeblijk aan de kille rekenmeesters van het Centraal Planbureau, nadat deze hun zoveelste alarmbericht over het stijgende financieringstekort hadden doen uitgaan. Uijen blijkt er los van de politiek van het Verenigde Veld dan ook inzichten op na te houden die zijn partij rechts van de VVD positioneert. Uijen: ‘Het sociale-voorzieningenstelsel zoals dat nu bestaat, is natuurlijk geheel uit de hand gelopen, en op het pensioenstelsel na, ook niet te handhaven. In de jaren zestig is er een anonieme staat geboren waarin iedereen de verantwoordelijkheid op de overheid afwentelt. Later, als de grote gemeenschapsfamilie zoals die spreekt uit de oude Vedische teksten, een feit is geworden, zijn dergelijke vangnetten ook helemaal niet meer nodig.
We moeten terug naar een economie van de onderlinge zorg, weg van een sociaal stelsel dat alleen al dreigt te bezwijken aan de kosten van van de onderlinge transacties. Hoeveel geld gaat er niet verloren aan onderlinge transacties, aan ponskaarten en uitkeringsformulieren? Het is toch ronduit alarmerend dat in een gebouw waar vroeger het hoofdkwartier van de Esso zat, nu een grote advocatenfirma huist? Het is tekenend voor de huidige stand van zaken: we produceren niets meer, en verliezen onszelf in onderling geharrewar. Denk je eens in als er straks een group for the gouvernment is geboren die op alle terreinen via contact met het Verenigde Veld positieve omwentelingen veroorzaakt. Hoeveel adviesorganen en overheidsdiensten kunnen dan wel niet worden afgeschaft? De mensen zouden spontaan beter gaan eten, meer op tijd naar bed gaan, minder roken, veel zuiverder aanvoelen wat goed voor ze is. Er zou minder stress zijn, minder verkeer, en minder criminaliteit.’
WANNEER DAT NIRVANA precies aanbreekt - niemand zou het weten. Voorlopig worden de politieke aspiraties van de Natuurwetpartij gebotvierd in het Groene-Brugoverleg, de samenspraak van GroenLinks, de Groenen en de Natuurwetpartij over mogelijke politieke vereniging. Binnen dat overleg wordt onderhandeld over mogelijke lijstverbindingen bij de eerstvolgende verkiezingen, die voor de Provinciale Staten.
Vooralsnog wekken deze onderhandelingen niet zoveel verontwaardiging in linkse kring als de innige band die even tussen de Groenen-lijsttrekker Hein van Meeteren-Westerouen en de bovennatuurlijk opererende Melly Uyldert leek te ontstaan. Wellicht is er voor de Groene politiek in Nederland dan toch nog kans op succes. Via het Verenigde Veld dan wel te verstaan. De God van het CDA kan dan wel inpakken.