Nyfer

Het artikel «Het Instituut» (op pagina 24 van deze Groene) van Evert Nieuwenhuis is dermate smalend van toon dat een reactie gepast is. Bovendien maakt hij zich schuldig aan twee journalistieke hoofdzonden: hij selecteert alleen feiten die met zijn stelling overeenkomen, en hij blijft bij zijn stelling hoewel al zijn bronnen deze weerspreken.

Geen van de wetenschappers die Nieuwenhuis aan het woord laat, trekt de integriteit van Nyfer in twijfel. Toch loopt als rode draad door het artikel de stelling dat de uitkomsten van ons onderzoek te koop zijn. Het artikel geeft hiervoor geen enkele concrete aanwijzing, maar tracht de stelling aannemelijk te maken door selectief voorbeelden te kiezen.

Natuurlijk komt het regelmatig voor dat een opdrachtgever blij is met de uitkomsten van een onderzoek. Desondanks had Nieuwenhuis gemakkelijk net zo veel voorbeelden kunnen noemen waaruit blijkt dat Nyfer onderzoeksresultaten publiceert waarmee de opdracht gevers minder ingenomen zijn. Zo distantieerde opdrachtgever Siemens zich in de pers van de uitkomsten van het aangehaalde onderzoek naar een snelle treinverbinding naar het noorden. Commissaris van de Koningin Alders deed precies hetzelfde met betrekking tot de berekende bevolkingseffecten van de Zuiderzeelijn toen deze ongunstig in de lobby kwamen te liggen. En in een recent onderzoek in opdracht van de gemeente Almere naar de rentabiliteit van een nieuwe woonwijk concludeerde Nyfer dat het project maar beter helemaal niet kon worden uitgevoerd. Soms gaat Nyfer verder. Bijvoorbeeld in het rapport Bereikbaarheid belast, dat de Amsterdamse lobby om geld voor de Noord-Zuidlijn los te peuteren in Den Haag bekritiseerde. Of bij het onderzoek waarin Nyfer het economische belang van transferpassagiers relativeerde; waarmee op drachtgever Schiphol niet blij was.

Net als andere onderzoeksinstellingen die afhankelijk zijn van derde-geldstroomfinanciering is ook Nyfer kwetsbaar voor de beschuldiging van een belangenconflict. Nyfer houdt daarom vast aan de gebruikelijke ethische regels: altijd vermelding van externe financiering, complete publicatie van alle onderzoeksresultaten zodat niet selectief kan worden geciteerd, openheid van gegevens aan andere wetenschappers voor replicatie van onderzoek en behoud van het copyright op alle analyses zodat die nooit kunnen verdwijnen onder in de la van een financier. Nyfer is altijd erkentelijk voor inhoudelijke kritiek op onze onderzoeksmethoden en -uitkomsten. Die ontbreekt in het artikel van Nieuwenhuis geheel.

Namens de voltallige staf van Nyfer: EDUARD J. BOMHOFF, LEO VANDER GEEST, JOOST POORT