Heidegger lezen is een lastige opgave. Zijn teksten bewegen zich in een eigen universum. Wie ze wil begrijpen moet zich eerst dat universum eigen maken. Pas dan krijgen zijn wonderlijke zinnen een betekenis. Dat geldt bijvoorbeeld voor een zin als deze: ‘Het is de waanzin gekroond om het bolsjewisme met het rassenprincipe te willen bestrijden en het russendom door het fascisme te willen redden.’

De zin bevat de kern van Heideggers politieke verwarring. Om hem te begrijpen, moet men afdalen in de crisisachtige geestestoestand waarin Heidegger zich bevond toen hij hem schreef. Het is 1940. Hitler en Stalin hebben een paar jaar eerder een pact gesloten. Ze hebben Polen onder elkaar verdeeld. Hitler heeft het westelijke deel ingenomen, Stalin het oostelijke. Heidegger vindt het verbond van Duitsers en Russen vanzelfsprekend. Er is veel wat hen verbindt, vindt hij. Er is slechts één probleem: het bolsjewisme.

Heidegger probeert met Hitler mee te denken. Hij ontwerpt een bipolair wereldbeeld: aan de ene kant staan de Duitsers en de Russen, twee volken die het erfgoed van het avondland beheren. Aan de andere kant staan de bewegingen die het verval van het avondland belichamen. Zoals het bolsjewisme. Maar ook, zoals Heidegger na zeven jaar Hitler meent te kunnen vaststellen, het fascisme en het racisme. Merkwaardige scheidslijnen, die weinig met de realiteit te maken hebben.

Heidegger schreef de raadselachtige zin in een van zijn zwart gekafte notitieschriften. Van begin jaren dertig tot ver na de oorlog schreef hij veel van zulke schriften vol. Hij noemde de teksten ‘overdenkingen’. Ze tonen zijn gedachten in ontwikkeling. Geen afgeronde ideeën, maar ook niet zomaar probeersels. De uitgever van zijn nalatenschap was verbaasd over de perfecte vorm waarin ze waren gegoten. Heidegger had zijn overdenkingen voor de drukpers bedoeld.

Maar ze mochten pas ruim na zijn dood worden gepubliceerd, sprak Heidegger met zijn zoon Hermann af. En Hermann Heidegger sprak dat weer af met de uitgever, Peter Trawny. Nu verschijnen bij Trawny’s uitgeverij Vittorio Klostermann de zogeheten Schwarze Hefte één voor één als afsluiting van Heideggers verzamelde werken. Ze bevatten teksten die laten zien hoe scherp Heidegger in filosofische kwesties dacht en hoe onscherp in politieke en ideologische.

Heideggers filosofische project in de Schwarze Hefte is duidelijk. Dat is hetzelfde als dat van het boek waarmee hij eind jaren twintig wereldberoemd werd. In zijn nog altijd door talloze filosofiestudenten woord voor woord gespelde Sein und Zeit beklaagde hij dat de mens van het ware, oorspronkelijke zijn vervreemd is geraakt. Het ware zijn is in de dagelijkse beslommeringen uit het zicht geraakt. Heidegger zoekt een weg terug naar de zijnsgrond van ons bestaan.

Maar op zoek naar die terugweg raakte hij na zijn grote ontwerp in Sein und Zeit op een vals spoor. Heidegger meende van meet af aan dat het vinden van die weg een taak was voor de filosofie. En hij meende dat het een wereldomspannende taak was. Hij zag zichzelf als de denker die de wereld zou redden, als een verlosser met een grootse taak. Wat nog ontbrak was een politiek programma voor die reddingsoperatie. En toen kwam Hitler.

Hitler leverde hem het model voor een bevrijdende revolutie. Toen Hitler in 1933 de macht in Duitsland greep, zag Heidegger ineens onvermoede perspectieven. ‘De Führer heeft een nieuwe werkelijkheid geschapen, die ons denken de juiste weg en stootkracht verleent’, zei hij in 1933 in zijn beroemde rede bij de aanvaarding van het rectoraat aan de Universiteit van Freiburg. ‘Een heerlijke, ontwakende, volkseigen wil staat op in een groot wereldduister.’

‘Heidegger was niet zomaar een meeloper’, onderstreepte de bekende publicist Rüdiger Safranski onlangs in een televisiegesprek. ‘Hij was een nationaal-socialistische revolutionair.’ Met nog meer nadruk dan hij al in zijn veel gelezen biografie van Heidegger had gedaan, betoogde Safranski dat Heidegger een ‘metafysische revolutie’ voor ogen stond. Hij wilde de wereld een ‘ander begin’ geven en Hitlers beweging effende daarvoor de weg.

Van dat enthousiasme was na een jaar of twee weinig over. De nationaal-socialistische beweging stelde hem al snel teleur. Maar hij bleef een revolutionair. Het nationaal-socialisme was hem gewoon niet radicaal genoeg. Wat dat betreft stond hij politiek gesproken dichter bij de beweging van Ernst Röhm en diens SA dan bij Hitler. Nadat Hitler Röhm in de ‘nacht van de lange messen’ had laten vermoorden, verflauwde Heideggers enthousiasme voor de Führer.

Zelf dacht Heidegger niet zozeer in politieke termen. Hij hield zich verre van het politieke ‘geklets’ en ‘gedoe’, zoals hij dat noemde. Hij was weliswaar in mei 1933 lid geworden van Hitlers nsdap en bleef dat tot het bittere einde in 1945, maar op politieke bijeenkomsten liet hij zich niet zien. Hij draafde alleen soms op als speciale gast bij kleinere gelegenheden, als de partij er bij hem op aandrong.

Voor Heidegger was de revolutie in de eerste plaats iets geestelijks, een revolutie die in het denken moest worden voorbereid en voltrokken. Was in Sein und Zeit het subject van die revolutie nog het individu, in de jaren dertig werd dat ‘het volk’, in het bijzonder het Duitse. Of zoals hij het in zijn rede in Freiburg zei: ‘Het Duitse volk staat op het punt, zijn eigen wezen terug te vinden en zich zijn lotsbestemming waardig te betonen.’

Op de filosofische hoogvlakte waarop Heidegger zich bewoog, bouwde hij zijn eigen politieke arena met zijn eigen politieke zetstukken. Daar ging het om een onverbiddelijke strijd die, zo meende Heidegger, in een ‘reiniging van het zijn’ moest uitmonden. In die fantasmatische arena vocht het Duitse volk, met in zijn kielzog het Russische, tegen ‘de Engels-Amerikaanse wereld’, inclusief het bolsjewisme, het burgerdom, het katholicisme en al die andere activisten van de ‘zijnsvergetelheid’.

En tegen ‘het jodendom’. In wat tot voor kort bekend was over Heideggers politieke wereldbeeld kwam het jodendom nauwelijks voor. Maar sinds in maart dit jaar zijn Schwarze Hefte uit de jaren 1938-1941 zijn verschenen, is er geen twijfel over mogelijk: het jodendom speelt op Heideggers imaginaire wereldtoneel een exemplarische rol als wegbereider van een cultuur die de mensheid steeds verder van haar ‘zijnshistorische’ bestemming wegvoert.

De openbaarmaking van Heideggers antisemitisme is ingeslagen als een bom. De internationale gemeenschap van heideggerianen was enigszins tot rust gekomen na de decennialange discussie over zijn verbintenis met het nationaal-socialisme. Nu bleek het ineens allemaal veel erger. In Heideggers politieke overdenkingen klinken onmiskenbare antisemitische ondertonen door. In al zijn andere geschriften had niemand die ooit gehoord.

Wel was bekend dat Heidegger een, zacht gezegd, nogal ambivalente relatie had met het antisemitisme van de nationaal-socialisten. Zo hield hij er in het dagelijks leven de gebruikelijke vooroordelen over joden op na. In een brief aan zijn vrouw Elfride uit 1920 geeft hij de joden de schuld van de stijgende vleesprijzen. In een andere brief uit 1929 waarschuwt hij voor de ‘toenemende verjoodsing van het Duitse geestesleven’.

Elfride Heidegger was een fanatieker lid van de nsdap dan haar man, volgde de politiek meer op de voet en was actief voor de nationaal-socialistische vrouwenbond. Ze dacht ook uitgesproken antisemitisch, wat de joodse filosofe Hannah Arendt, leerling en geliefde van Heidegger, in een brief uit 1951 de opmerking ontlokte: ‘Die vrouw zal, vrees ik, zolang ik leef, bereid zijn alle joden te verzuipen. Ze is helaas gewoon moordsdom.’

In een brief aan zijn vrouw Elfride uit 1920 geeft Heidegger de joden de schuld van de stijgende vleesprijzen

In de paar jaar dat Heidegger zich actief voor het nationaal-socialisme inzette, werkte hij niet mee aan de onderdrukking van de joden. Als rector haalde hij ontslagen joodse collega’s terug naar de universiteit en verbood hij het verbranden van boeken en het verspreiden van een antisemitisch plakkaat. Ook zijn joodse leermeester, Edmund Husserl, grondlegger van de fenomenologie, herkreeg door zijn toedoen het recht om colleges te geven.

Aan de andere kant bleef hij, net als zijn meeste andere collega’s, in 1938 weg bij de begrafenis van Husserl, hetgeen hij later openlijk betreurde. ‘Een kwestie van menselijk falen’, zei hij daar in 1966 over. Heidegger had dan wel de maatregelen tegen Husserl laten opheffen, tegelijkertijd had hij de banden met de familie Husserl verbroken. Net als die met de familie van Karl Jaspers, een van zijn vele briljante joodse studenten. In zijn notities in de Schwarze Hefte van rond 1940 rekent hij tenslotte filosofisch af met Husserls fenomenologie, waarbij hij gebruik maakt van eenzelfde soort argumenten als waarmee hij het jodendom kritiseerde. Husserls fenomenologie oriënteerde zich in Heideggers ogen te veel aan het wetenschappelijke model, waarin alles meetbaar en berekenbaar is. En meten en rekenen zijn, aldus Heidegger, bij uitstek vaardigheden van de joden.

Heidegger karakteriseert in zijn overdenkingen de joden met allerlei stereotypen. Ze beschikken niet alleen over ‘rekenkundige begaafdheid’ maar kenmerken zich ook door ‘het gebrek aan bodem’ en ‘aan binding met de wereld’. Hun ‘wereldhistorische missie’ is de ‘ontworteling van al het zijnde uit het zijn’. Met hun ‘holle rationaliteit’ zoeken ze ‘onderdak bij de “geest”’ maar blijven ze uitgesloten van ‘het beslissende’.

De meeste aforismen in de Schwarze Hefte uit de jaren 1938-1941 zijn van filosofische aard. Maar daar tussendoor strooit Heidegger een groot aantal beschouwingen met een politiek karakter. Wat in het oog springt zijn de parallellen tussen zijn filosofische en zijn politieke beschouwingen. In beide gevallen volgt Heidegger steeds hetzelfde, betrekkelijk simpele, binaire schema.

Dat is een typisch manicheïstisch schema, een schema dat de wereld indeelt in goed en kwaad, waartussen een alomvattende, of zoals Heidegger graag zegt: ‘planetaire’ strijd woedt. In de politiek staat het nationaal-socialisme (goed) tegenover liberalisme, democratie en jodendom (kwaad). In de filosofie staat zijn eigen zijnsleer (goed) tegenover pragmatisme, rationalisme en moderne metafysica (kwaad).

Heidegger is weliswaar vanaf 1934 steeds kritischer over de manier waarop het nationaal-socialisme zich manifesteert, maar, schrijft hij in 1939, ‘juist uit het volledige inzicht in de vroegere vergissing omtrent het wezen en de historische kracht van het nationaal-socialisme vloeit de noodzaak voort van zijn bevestiging en wel om redenen van het denken’. Kortom, het nationaal-socialisme is weliswaar ontspoord, maar daarom nog niet minder juist.

Een van de ontsporingen van het nationaal-socialisme is in Heideggers ogen de rassentheorie. Die is hem in zijn nationaal-socialistische variant veel te wetenschappelijk, te biologisch, te berekenend. Daarmee schaart het nationaal-socialisme zich in de rijen van het door hem verfoeide Engelse utilitarisme. En dan volgt een redenering die de commentatoren in Duitsland de adem deed stokken: de rassentheorie is volgens Heidegger eigenlijk te joods.

Het draait maar om een paar zinnen, maar het zijn wel zinnen waar het verstand bij stilstaat. Een van die zinnen luidt: ‘De joden “leven” met hun nadrukkelijk rekenkundige talent al het langst van allen volgens het rassenprincipe, en dat is ook de reden waarom ze zich het heftigst tegen de onbeperkte toepassing ervan verzetten.’ Met andere woorden: waarom verzetten de joden zich eigenlijk tegen hun racistische vervolging als ze er zelf de uitvinders van zijn?

Het is de overtreffende trap van een gotspe. En zo kent Heidegger er nog wel een paar. ‘Het wereldjodendom, aangespoord door de emigranten die Duitsland heeft laten gaan, is overal ongrijpbaar en hoeft zich om zijn macht te ontplooien nergens met oorlogshandelingen in te laten, terwijl ons niets anders rest dan het beste bloed van de besten van ons volk te offeren.’ Het staat er echt, geschreven op een moment dat Duitsland de rest van Europa binnenwalste.

Heidegger las geen kranten, de jodenvervolging drong nauwelijks tot hem door, hij dacht dat Hitlers legers een verdedigingsoorlog voerden ter redding van zijn filosofische project. En de tegenstanders waren onder meer de joden, in Heideggers jargon: ‘das Weltjudentum’. In Heideggers filosofische én politieke wereldbeeld draait alles maar om één ding: zijn eigen filosofische glorie. Joden en fascisten, ze zijn slechts de marionetten op zijn wijsgerige bühne.

Hoezeer Heidegger in een zelf geschapen, fantasmatische wereld leefde, illustreert uitgever Peter Trawny met een anekdote uit Karl Jaspers’ autobiografie. Daarin beschrijft Jaspers een gesprek met zijn leermeester ‘over de joodse kwestie en de onzin van de wijzen van Zion’, doelend op het apocriefe geschrift over een wereldwijde joodse samenzwering. ‘Maar er bestaat toch een gevaarlijk, internationaal joods verbond!’ zou Heidegger hebben geantwoord.

Voor Trawny, die tegelijk met de Schwarze Hefte een essay onder de titel Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung publiceerde, is dat een van de vele aanwijzingen dat Heidegger in het ‘wereldjodendom’, dat hij opvatte als een amalgaam van kapitalisme, liberalisme en moderniteit, een macht zag die eropuit was ‘de door hem geclaimde, speciale rol van Duitsland in het filosofische lot van het avondland te doorkruisen’.

De Schwarze Hefte vormen één lang strijdschrift tegen alles wat naar liberalisme en pragmatisme riekt, naar wetenschap en calculatie, naar kapitalisme en bolsjewisme, naar amerikanisme en jodendom, naar massacultuur en democratie, kortom, tegen alles wat deel uitmaakt van de moderniteit. Tegelijk schemert in de overdenkingen door hoe Heidegger ná de oorlog het kwaad in de wereld onder een nieuwe noemer zal gaan samenvatten: de techniek.

Na de oorlog, zoveel heeft Heidegger wel uit de Duitse catastrofe geleerd, kun je niet meer aankomen met termen als ‘de opdracht van het nationaal-socialisme’ en ‘de missie van het wereldjodendom’. Hij richt vanaf dat moment al zijn pijlen op de desastreuze rol die de techniek in de ‘zijnsgeschiedenis’ van de mensheid speelt. De techniek is voortaan de grote boosdoener die de mensheid ervan weerhoudt zich op haar ware bestaansgronden te bezinnen.

Wat die techniek precies inhoudt, blijft in al zijn geschriften vaag, vaag genoeg om tot op de dag van vandaag mensen die tot conservatieve cultuurkritiek neigen te verleiden. Zie de onbeholpen manier waarop de schrijver Arnon Grunberg in de Volkskrant van enkele weken geleden sympathie betoonde voor Heideggers kritiek op de techniek. Voor kritiek op de techniek kan men inmiddels beter bij andere, vakkundiger filosofen dan Heidegger terecht.

Heidegger bedreef, dat bewijzen zijn overdenkingen over nationaal-socialisme en jodendom, fact-free philosophy. Van techniek had hij helemaal geen verstand en moest hij niets hebben, verklapte onlangs zijn inmiddels 93-jarige, aangenomen zoon Hermann in een interview met het weekblad Die Zeit. ‘Hij kon aardig met zijn handen werken, hij wist hoe je een houtblok moest klieven en hoe je vee moest hoeden. Maar een televisie is het huis nooit in gekomen.’

Heidegger geeft blijk van een verbijsterende ongevoelig- heid voor het reële lot van de joden

Heel soms drong er iets van de buitenwereld tot zijn waarneming door. Dat blijkt uit losse opmerkingen in zijn Schwarze Hefte over ‘motorsport’ en ‘boksers’. Allemaal verwerpelijke verschijnselen van de moderne amusementsindustrie. Zijn vrouw Elfride zal hem erover hebben verteld, omdat zij, anders dan haar geleerde man, wél kranten en tijdschriften las. Het echtpaar had na de oorlog onder meer een abonnement op het weekblad Der Spiegel.

Heidegger moet een zekere sympathie voor dat als links bekendstaande weekblad hebben gekoesterd. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hij Der Spiegel het enige interview heeft toegestaan dat hij ooit aan een publiekstijdschrift gaf. Al bedong hij meteen dat het artikel pas na zijn dood mocht verschijnen. Het interview vond plaats in 1966. Het heeft tien jaar op de plank gelegen en verscheen prompt drie dagen na zijn overlijden in mei 1976.

Hoofdredacteur en eigenaar van het blad, Rudolf Augstein, had zich voorgenomen Heidegger kritisch over zijn nationaal-socialistische verleden te ondervragen. Daar kwam weinig van terecht. Het interview geldt als een van de meest blamabele journalistieke producten die ooit in Der Spiegel hebben gestaan. Dat kon ook moeilijk anders, redeneert Lutz Hachmeister, gezien het feit dat Augstein een redacteur naar het interview meenam die ooit SS-officier was. Van mediadeskundige Lutz Hachmeister verscheen zojuist een boek over de achtergronden van het interview met Heidegger. Hachmeister laat zien dat de beide interviewers iedere kans hebben laten lopen om Heidegger het vuur na aan de schenen te leggen. Heidegger krijgt alle ruimte om pertinente onwaarheden over zijn verleden te vertellen. Zelfs met zijn opmerking dat zijn verhouding met Husserl ‘tot het eind toe hartelijk’ was, laten ze hem wegkomen.

Volgens Hachmeister, die de geluidsopname van het interview opnieuw heeft beluisterd, riep Augstein, na Heideggers opmerking over zijn ‘menselijke falen’ door niet naar de begrafenis van Husserl te gaan, vergoelijkend uit: ‘Iedere mens op deze wereld heeft bij welke begrafenis dan ook het recht om er niet heen te gaan.’ Augsteins opmerking kwam niet in de gedrukte versie terecht.

Achteraf beweerde Augstein dat ze door de filosoof om de tuin waren geleid. Maar volgens Hachmeister hadden de twee Spiegel-interviewers zich gewoon slecht voorbereid. Ze hadden kunnen weten dat Heidegger alleen maar rookgordijnen rond zijn nationaal-socialistische verleden zou optrekken. ‘Hij liegt nu eenmaal notorisch, altijd en overal, waar hij maar kan’, schreef Hannah Arendt ooit over hem.

Maar was Heidegger nu een antisemiet of niet? Trawny, die de tot nu toe meest diepgaande studie naar die vraag deed, probeert te nuanceren. Heideggers vooroordelen over joden waren vooral een echo van zijn tijd, meent hij. En verder was het ‘wereldjodendom’ voor hem in de eerste plaats een categorie in zijn politieke topografie en in zijn zijnsfilosofie. Trawny spreekt daarom bij voorkeur van een ‘zijnshistorisch antisemitisme’.

Door het jodendom tot een topos in zijn filosofie te reduceren geeft Heidegger echter blijk van een verbijsterende ongevoeligheid voor het reële lot van de joden. Wist hij daar dan niets van? Er zijn in ieder geval geen uitlatingen van hem over de holocaust bekend, op die ene na, over ‘de fabricage van lijken in gaskamers en vernietigingskampen’. Dat was in een voordracht uit 1949. ‘In huize Heidegger werd over het thema gezwegen’, vertelt zijn zoon.

Wanneer het om ‘de reiniging van het zijn’ gaat, spelen voor Heidegger morele gevoelens geen rol. Moraal is voor hem slechts ‘de vernislaag over de mercantiele rekenarij van de Engels-Amerikaanse wereld’. Mensenlevens telden niet voor hem. Hij dacht apocalyptisch. Kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog schreef hij: ‘Alles moet door de volledige verwoesting heen. Alleen zo kan het tweeduizend jaar oude stelsel van de metafysica worden opgeschud.’

Heidegger is bij uitstek een filosoof wiens biografie het verdient vanuit een pathologisch gezichtspunt te worden geschreven. Alleen al de Schwarze Hefte van de jaren 1938-1941 bieden daar rijkelijk materiaal voor. Maar ook zijn briefwisselingen, met name die met zijn vrouw Elfride en met Hannah Arendt, bieden stof te over. En de vele getuigenissen over ontmoetingen met hem van leerlingen en bewonderaars, tegenstanders en geliefden, familieleden en kunstenaars.

Zijn narcisme, egomanie en autisme in zijn omgang met collega’s en studenten, de fantasma’s, het messianisme en de paranoïde constructies in zijn politieke en filosofische wereldbeeld, het amoralisme, de erotomanie en de pathologische leugenachtigheid in zijn relaties met vrouwen – het zijn allemaal aanknopingspunten voor een biografie vanuit het perspectief van Heideggers neurotische persoonlijkheidsstructuur.

Men kan het een verfoeilijke gedachte vinden om de man die steevast de grootste Duitse denker van de twintigste eeuw wordt genoemd vanuit pathologisch gezichtspunt te beschouwen. Maar het is wel een gezichtspunt dat zich sterk opdringt na lezing van de Schwarze Hefte. De reacties in de Duitse media staan niet voor niets bol van de verwijzingen naar Heideggers geestestoestand. De jonge filosofieprofessor Markus Gabriel vraagt zich in Die Welt zelfs af of we hier met een ‘wijsgerige gek’ te maken hebben.

In Die Zeit noemt Thomas Assheuer Heideggers ‘reddende zijn’ een ‘fetisjistische projectie’, in de Frankfurter Allgemeine Zeitung verbaast Jürgen Kaube zich over de ‘aanzienlijke agressiviteit’ en ‘aanzienlijke haat’ die uit de Schwarze Hefte spreekt, in de Neue Züricher Zeitung wijst Justus Wenzel op het ‘fantasmatische’ van Heideggers constructie van het ‘wereldjodendom’, en in dezelfde krant beschrijft Dieter Thomä Heidegger als de dramaturg van een filosofisch privé-theater.

Misschien klinken zulke pathologiseringen wat minder vreemd wanneer men bedenkt dat Heidegger, kort na de tijd dat hij de zojuist gepubliceerde Schwarze Hefte schreef, zelf de hulp van een psychotherapeut zocht. Hij voerde verscheidene gesprekken met de psychoanalyticus Viktor Emil Freiherr von Gebsattel. Dat Heidegger ooit de leer van ‘de jood “Freud”’ principieel afwees, deed er toen kennelijk even niet toe.

Sommige commentatoren wijzen erop dat Heidegger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog regelmatig aan een diepe persoonlijke crisis ten prooi viel. Daar voeren ze veelal twee redenen voor aan: zijn filosofische teleurstelling over het mislukken van zijn nationaal-socialistische project en zijn persoonlijke zorgen om zijn twee zonen, zowel zijn aangenomen als zijn lijfelijke zoon, die als soldaten aan het oostelijke front vochten.

Vooral dat laatste is opmerkelijk. Tegenover zijn ongevoeligheid voor het lot van de joden stond kennelijk een grote gevoeligheid voor het lot van zijn allernaasten. Was Heidegger dan toch niet alleen maar een kille, autistische denker maar ook een gewoon mens?


Martin Heidegger Gesamtausgabe, Band 94: Überlegungen II-VI (‘Schwarze Hefte’ 1931-1938), Band 95: Überlegungen VII-XI (‘Schwarze Hefte’ 1938/39), Band 96: Überlegungen XII-XV (‘Schwarze Hefte’ 1939-1941). Redactie Peter Trawny, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt/Main 2014.

Peter Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt/Main 2014.

Lutz Hachmeister, Heideggers Testament: Der Philosoph, der Spiegel und die SS. Propyläen Verlag, Berlin 2014

Beeld: (1) Martin Heidegger tijdens een discussie in 1961 (Getty Images). (2) Een van de Schwarze Heften van Heidegger (Deutsches Literaturarchiv Marbach).