Artikelen:

 • artikelen uit landelijke, regionale en Duitse kranten van de afgelopen tien jaar over privacy van burgers en werknemers. Via digitale zoekmachine LexisNexis is gezocht met verschillende zoektermen: ‘big brother werknemer’, ‘wantrouwen privacy werknemers’, ‘privacy werkvloer’, ‘arbodienst privacy werknemer’, ‘afluisteren privacy werknemer’, ‘bedrijfsarts privacy’, ‘bespieden privacy werknemer’, ‘privésfeer werknemer schending’, ‘privacy werkvloer werknemers’, ‘werknemer schenden recht’.

 • ‘Terughoudend toezicht op omvangrijke private recherche’, Tijdschrift voor Veiligheid, Peter Klerks (2008)

 • ‘Watching the detectives’, Tijdschrift voor de Politie, Jeroen Obdam (2010)

Rapporten:

 • Regioplan Beleidsonderzoek (oktober 2007) Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

 • Politieacademie en ES&E Interim (maart 2005) Particuliere recherche - Uitbreiding van de reikwijdte van de wet? In opdracht van het Ministerie van Justitie

 • Dato Steenhuis (april 2011) An offer hardly to be refuse – in opdracht van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB)

 • IOOV (april 2009) Kwaliteit in particuliere veiligheid?! Politietoezicht op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

 • Astri Onderzoek (29 juni 2011) De Positie Van De Bedrijfsarts – in opdracht Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

 • College Bescherming Persoonsgegevens (oktober 2005) Re-integratie van zieke werknemers en privacy – onderzoek bij drie re-integratiebedrijven

 • College Bescherming Persoonsgegevens (oktober 2008) Arbodiensten en het medisch beroepsgeheim – onderzoek naar Tredin B.V.

 • College Bescherming Persoonsgegevens (februari 2008) De zieke werknemer en privacy – regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

 • Van der Helm, I. (2009) de privacybescherming van de zieke werknemer. Proefschrift.

 • KNMG handleiding voor artsen (mei 2011) Privacywetgeving en de omgang met patiëntgegevens

 • Boaborea en NVAB (2010) Leidraad bedrijfsarts en privacy

 • NVAB (2011) Leidraad samenwerking bedrijfsarts en casemanager

 • Nalevingsonderzoek van de Wet op de ondernemingsraden 2011 – Regioplan

 • Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven - Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven, maart 2010. Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

 • College Bescherming Persoonsgegevens (april 2002) Goed werken in netwerken - Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers. Tweede herziene druk.

 • Koevoets, M. (2006) Wangedrag van werknemers. De bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering. Proefschrift.

 • Winter, H.B. et al. (2008) Wat niet weet, wat niet deert. Een evaluatieonderzoek naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens in de praktijk. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Zwenne, G-J. et al. (2007) Eerste fase evaluatie Wet Bescherming Persoonsgegevens. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Rijksdocumenten:

 • Memorie van toelichting, vergaderjaar 2002-2003, KST63683 - Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte

 • Advies Raad van Staten en nader rapport, vergaderjaar 2002-2003, KST63684 - Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte

 • Kamervragen over de daling van het ziekteverzuim, vergaderjaar 2002-2003, KST18327

 • Kamervragen over afluisteren door particuliere recherchebureaus, vergaderjaar 2011-2011, KST417

 • Memorie van toelichting, vergaderjaar 2003-2004, KST70591 - Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte

 • Verslag 28 oktober 2003, vergaderjaar 2003-2004, KST71266 - Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte

 • Nota naar aanleiding van verslag 5 november 2003, vergaderjaar 2003-2004, KST71483 - Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte

 • Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer 30 maart 2006, vergaderjaar 2005-2006, KST96368 – Wet Verbetering Poortwachter

 • Brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer 20 december 2006, vergaderjaar 2005-2006, KST104176 – Evaluatie Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

 • Brief minister Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer 29 januari 2008, vergaderjaar 2007-2008, KST29279 - Publieke bemoeienis met private veiligheidszorg? Over de bewaking van de kwaliteit van particuliere beveiliging en recherche

 • Kabinetsnotitie privacybeleid 29 april 2011, kenmerk 5688920/11/6

Overige:

 • verzuimprotocol Hornbach

 • model privacyregelement FNV

 • privacyprotocol internetgebruik FNV

 • privacy: checklist voor de ondernemingsraad – College Bescherming Persoonsgegevens

 • brochure e-werken – VNO-NCW

 • lijst POB-nummers van de Dienst Justis

 • Sennet, M. (2006) De cultuur van het nieuwe kapitalisme. Amsterdam: Meulenhoff.

Websites:

Jaarverslagen:

Wetten: