Afkortingen

BDS: Bestuurlijk Documentair Centrum, Gemeente Rotterdam, (met jaar en inventarisnummer).

NWR: Archieven Nationale Woningraad, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (met jaar, inventarisnummer en dossierinhoud).

TK: Tweede Kamer (gevolgd door vergaderjaar, dossier en onderwerp).

Primaire bronnen

BDS 1994-70 Standpuntbepaling van gemeente Rotterdam over de brutering van volkshuisvestingssubsidies van toegelaten instellingen en de herziening van de garantiestructuur volkshuisvesting.

Ministerie van VROM, Slotwet begroting 1994, Staatsblad 148 (1996).

Ministerie van VROM, Nota wonen. Mensen, wensen, wonen. Wonen in de 21e eeuw (november 2000)

NWR 38, Vergaderstukken van het Bestuur, 1989 - 1995.

NWR 47, Genummerde bijlagen, 1991 - 1995.

NWR 1651, Jaarrekeningen van woningbouwverenigingen, 1954-1993.

NWR 2042-2043, Stukken betreffende overleggen tussen landelijke centrales en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1991 - 1995.

NWR 2054-2055, Stukken van het bestuur Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, 1995 - 1998.

NWR 2101-2106, Stukken betreffende de samenwerking met de Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

TK 1996-1997, Dossier 24508, nr. 27, Staatssecretaris Dick Tommel aan Tweede Kamer (9 juni 1997)

TK 1996-1997, Dossier 25491, nr. 1, Slotwet Begroting van VROM (1 september 1997).

TK 2000-2001, Dossier 23817, nr. 64, Balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (18 januari 2001).

TK 2005-2006, Dossier 30607 nr. 1, Brief van de minister van VROM (16 juni 2006).

TK 2007-2008, Dossier 31205, nr. 46 (21 november 2007).

TK 1995-1996, Dossier 24 856, nr. 1, Slotwet begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1995.

VERA-cursus, ‘Woningcorporaties naar ondernemerschap: beleidsvrijheid en risico’s’ (Utrecht, 23 oktober 1990).

Wethouders Wonen en Stedelijke Vernieuwing (Norder, Ossel, Van Poelgeest, Karakus en Isabella) aan Minister Blok, ‘Alternatieven woningwaardering en verhuurderheffing’, (5 februari 2013).

Rapporten en verslagen

ABF (Bert Marchal en Co Poulus), Huurbeleid en verhuurderheffing (2012).

Aedes, Governance code woningcorporaties (2002, 2007, 2011).

Aedes en Ministerie van VROM (‘Commissie De Boer’), Lokaal wat kan, centraal wat moet. Nieuw bestel voor woningcorporaties (2005).

Aedes e.a. (‘Stuurgroep Meijerink), Nieuw arrangement overheid-woningcorporaties (2008).

Aedes, Toezicht met bite (2012).

Aedes, ’Woningcorporaties besluiten tot verdere professionalisering’, (15 november 2012, bezocht 20 juni 2013).

Aedes, De balans verstoord. Een rapport over de corporatiesector ten behoeve van de parlementaire enquête woningcorporaties in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties. (2013)

Autoriteit Financiële Markten, Rapport naar aanleiding van AFM-onderzoek naar wettelijke controles bij woningcorporaties (2012).

Bieleman, B., J. Snippe, N.Tromp, Corporaties in wonen. Preventieve doorlichting woningcorporatiesector (2010).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Treasury bij woningcorporaties (2002).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, De volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (2003),

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Waardering vastgoed woningcorporaties (2003).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Tussen regels en rolopvatting (2003).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Verslag corporaties onder financieel toezicht (2003, 2007).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Vertrouwen in vermogen (2007).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Sectorbeeld realisaties woningcorporaties (2007, 2010, 2011, 2012).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Corporatie in perspectief Rentree (2009).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector - verslagjaar 2011 (augustus 2012).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Beleidsregels (2013).

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, Renterisico’s beheerst of financiële risico’s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties (2012).

Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties (‘Commissie Hoekstra’), Eindrapportage (2012).

De Nederlandsche Bank, Jaarverslag (2011).

Centraal Fonds voor de Volkshuisbesting, Corporatie in Perspectief TIWOS (2012).

FNV Bouw, ‘FNV, Woonbond en Eigen Huis slaan handen ineen’ Plein (februari 2013).

Gemeente Deventer, ‘Uitvoeringsplan Rivierenwijk: Afspraken over locaties, projecten, planning, geld en actie’ (12 april 2005).

Gemeente Deventer, ‘Wijkactieplan Rivierenwijk’ (25 september 2007).

Gemeente Deventer en Ministerie van VROM, Charter, (4 februari 2008).

Gemeente Deventer, ‘Monitor Sociaal Programma 2008 - 2011 Rivierenwijk Krachtwijk’ (maart 2012).

Ortec Finance (Johan Conijn en Wolter Achterveld), Verhuurdersheffing en corporaties. Een financiële analyse (2012).

Ortec Finance (Johan Conijn en Wolter Achterveld), Verhuurderheffing en corporaties. Alternatieve scenario’s (2013).

Planbureau voor de Leefomgeving, Nieuwbouwproductie van woningcorporaties (2009).

Platform31, ‘Kolonisten van de Wijk’ (bezocht 11 mei 2013).

Raeflex, Visitatierapport Rentree (2005, 2011).

Rentree, Jaarverslag (2007, 2008, 2010).

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Jaarverslag (2007, 2010).

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 'WSW in het kort’ (2013).

Vereniging Nederlandse Gemeente, Herstel van vertrouwen (2012).

Vereniging Nederlandse Gemeenten, Gemeenten en corporaties; de vrijblijvendheid voorbij. Wederkerig en verplichtend. (2013).

Vereniging Nederlandse Gemeenten, ‘Steden hebben alternatief voor plannen woningmarkt’ (11 februari 2013), (bezocht 29 mei 2013).

Woonbond, ’Verhuurdersheffing voor alle verhuurders’ (21 maart 2013), (bezocht 29 mei 2013).

Secundaire literatuur

Beekers, Wout, Het bewoonbare land: geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland (2012).

Boelhouwer, Peter J., ‘The future of Dutch housing associations’, in: Journal of Housing and the Built Environment 22 (2007) p. 382 - 391.

Bosma, Onno en Ella Vogelaar, Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap (2009).

Bortel, Gerard van, Joris Hoekstra en Marja Elsinga, Vijf jaar corporatievisitaties. Balanceren tussen verantwoorden en leren (2012).

Conijn, Johan, De verzwegen problemen van de brutering (1994).

Conijn, Johan,Woningcorporaties: naar een duidelijke taakafbakening en een heldere sturing (2005).

Dreimuller, Aldert, ‘Rentree en de Raad van Toezicht’ (2012).

Fleurke, F., Schaar, J. van der en F. Wijk van (februari 2009). Ontwikkelingspaden voor Woningcorporaties (2009).

Goodijk, Rienk, Falend toezicht in semipublieke organisaties? Zoeken naar verklaringen (2012).

Kam, George de, Bouwgrond voor de volkshuisvesting (2012).

Kermperman, Eric, ‘Dilemma’s van een commissaris’, vertrouwelijk verslag in bezit van de Groene Amsterdammer (2009).

Koffijberg, Jos, Getijden van beleid: omslagpunten in de volkshuisvesting. Over de rol van hiërarchie en netwerken bij grote veranderingen (2005).

Leeuwen, Willem van en Paul Simons, Toezicht en de maatschappelijke onderneming. Balanceren in het krachtenveld (2012).

Minderman, Goos (ed.) Waar is de raad van toezicht? Deel II. (2012).

Moolen, Jan van der, Gerard Erents en Hans van Vark, Commissaris bij een woningcorporatie: toezicht op het financieel beleid (2008).

Priemus, Hugo, ‘Opgaven voor de parlementaire enquête woningcorporaties’, in: Woningmarkt 97 (4642; augustus 2012) p. 498 - 501.

Schaar, Jan van der, ‘Corporatievermogen en overheidssturing’ (2003).

Schaar, Jan van der ‘Ontwikkeling van het woningcorporatiebestel’ (2009).

Journalistieke bronnen

‘Corporaties stuntelen met nieuwe vrijheid’, NRC Handelsblad (5 juli 1994).

‘Onderzoek bureau woningcorporaties’, Trouw (20 juli 1994).

‘Groeistuipen derivatenmarkt voor de rechter’, Het Financieele Dagblad (4 november 1994)

‘Woningcorporaties zien brood in verzekeringen’, Assurantie Magazine (2 april 1999).

‘Kantonrechter verbaast zich over Rentré Wonen’, Deventer Dagblad (29 mei 2004).

‘Dubbel onderzoek naar Rentré,’ Deventer Dagblad (24 juni 2004).

‘De victorie begint in Deventer’, Trouw (5 februari 2008)

‘Deventer Corporatie doet Vogelaars werk’, NRC Handelsblad (17 juni 2008).

‘Minister wint vertrouwen Rivierenwijk’, Trouw (27 januari 2009).

‘Teuben: ruim 133.000 euro mee bij ontslag’, De Stentor (4 december 2009).

‘Het is nog veel mieser dan ik dacht. Interview Eberhard van der Laan’, NRC Handelsblad (6 februari 2010).

‘Bijna ten onder aan overdosis ambitie’, NRC Handelsblad (11 november 2010).

‘Den Haag droeg bij aan drama Servatius’, Het Financieele Dagblad (10 januari 2011).

‘Dertig miljoen in zak corporatiebestuurders’, de Volkskrant (22 december 2011).

‘Verlies campus 79,9 miljoen’, De Limburger (17 augustus 2012).

‘Tientallen tips over fraude bij woningcorporaties’, Het Financieele Dagblad (30 augustus 2012).

‘Woningcorporatie WSG in verkoop gezet’, NRC Handelsblad (20 oktober 2012).

‘2651 inkomens publieke sector boven balkenendenorm in 2011’, de Volkskrant (8 januari 2013).

‘Het schip in met de SS Rotterdam’, Het Financieele Dagblad (23 maart 2013).

‘Vergoedingen bestuurders woningcorporaties’, Nederlandse Omroep Stichting (27 september 2012),

http://nos.nl/artikel/423247-salarissen-woningcorporaties.html (laatste update 29 november 2012, bezocht 2 juni 2013).

‘Woningcorporaties en politiek moeten ophouden naar elkaar te wijzen’, De Volkskrant (29 mei 2013).

[1] Zie de rapporten