De rechtsstaat als bindend en verbindend principe in de Nederlandse samenleving staat in het middelpunt van de belangstelling. Hoe waarborgen en beschermen we de diversiteit van de bevolking met sterk uiteenlopende levensovertuigingen en levensstijlen? Waar liggen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting? Wat verbindt ons met elkaar?

De afgelopen decennia is de samenleving in hoog tempo van samenstelling veranderd en complexer geworden. Processen van individualisering, globalisering, groeiende keuzevrijheid, mobiliteit en informatie-uitwisseling hebben geleid tot een veelvoud van leefstijlen en levensvisies, vormen van identiteitsbeleving, denken en gedrag. “Onze” regels zijn niet voor iedereen even helder en worden niet meer door iedereen op dezelfde manier beleefd en nageleefd. Wat betekent dat voor de rechtsstaat Nederland?

De rechtsstaat kan de rol van baken vervullen in roerige tijden en het is dan ook van groot belang de rechtsstaat goed te laten functioneren. Binnen de rechtsstaat kunnen kwesties consequent en consistent worden opgelost. Burgers kunnen zichzelf beschermen via de rechtsstaat maar ook in opstand komen tegen de staat als deze haar rechten niet voldoende waarborgt: in de rechtsstaat is niet alleen de burger maar ook de overheid aan het recht gebonden.

Tijdens de Nacht zal de rechtsstaat vanuit verschillende perspectieven worden belicht, onderzocht en bediscussieerd. Na een plenaire bijeenkomst in de Concertzaal, met speeches van Harry Borghouts (nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Felix Meritis) en Sadik Harchaoui (jurist en voorzitter raad van bestuur Forum) zal het eerste exemplaar van de essaybundel Leve de rechtsstaat! worden aangeboden aan demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

De rechtsfilosoof en Leids hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap Paul Cliteur zal geen enkele invloed van religie toelaten in de rechtsorde. Cliteur, wiens boek The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism onlangs verscheen, wil niet terugkeren naar joods-christelijke wortels van cultuur voor onze publieke moraal, maar naar een strikt seculiere rechtsorde. Frank Ankersmit (emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis RU, Groningen) vindt juist dat je flexibeler met recht moet omgaan en rekening moet houden met nieuwe groepen. En voor Hans Goslinga (journalist, commentator Trouw) wordt het hoog tijd je te realiseren dat de onverzoenlijke tegenstelling tussen rede en religie in een democratie niet langer houdbaar is: we moeten erkennen dat religie en secularisering er zijn, uit democratisch oogpunt evenwaardig zijn en recht doen aan het gelijkheidsbeginsel van Montesquieu (gelijkheid voor de wet).

Daarna zullen Sjoerd de Jong , Andrée van Es , Rein Zunderdorp , Willem Schinkel , Beatrice de Graaf , Sywert van Lienden en Pieter Klein en anderen met elkaar in gesprek gaan onder leiding van Felix Rottenberg , Charles Groenhuijsen en Xandra Schutte.

De Nacht van de Rechtsstaat is een gezamenlijk initiatief van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en Felix Meritis, Europees Centrum voor Kunst, Cultuur en Wetenschap.

Aanvang: 20:00
Toegang: € 7,50

(Persbericht)