Wilt u reageren op dit commentaar klik hier
Wilt u het hoofdcommentaar beluisteren klik hier

Het paspoortendebat bracht nog maar eens de ideologische trekken van de Partij voor de Vrijheid en haar voorman voor het voetlicht. De teneur is antiparlementair (‘alles is geoorloofd’), anti-establishment en openlijk anti-islam (‘geen islamieten in het kabinet’). Het paspoortendebat was vooral een platform om uit te dragen dat moslims in Nederland intrinsiek onbetrouwbaar zijn. Als islamitische overheidsdienaren de eed afleggen, liegen zij per definitie, aldus Wilders, want zij dienen ook andere heren. De respons van de Kamer doet in feite niet ter zake. Al op de avond van de verkiezingen beschuldigde hij de andere partijen van cordonvorming. Waar zij front maken, wint Wilders; waar zij ideeën van hem overnemen, ook. Het gaat de PVV niet om het parlement, het gaat om de tribune en de straat.

Het paspoortendebat zette niet alleen de schijnwerper op Wilders, maar ook op zijn fellow travellers, dolend sinds de dood van Fortuyn. Zij spannen zich in om de partijleider van ideologische munitie te voorzien en daarbij zeggen ze dingen waarvoor ze zich tien jaar geleden nog hadden doodgeschaamd. Zo pleitte de publicist Paul Frentrop in HP/DeTijd voor een referendum over de vraag ‘of de Nederlandse bevolking de islam hier wil accepteren of niet’. Er mogen dan een miljoen moslims in Nederland wonen, Frentrop is er niet van overtuigd dat ze hier ook horen. De islam is een ongezonde religie, zegt hij, even ongezond als roken, en daar stelt de overheid óók grenzen aan, nietwaar?

Bij een ‘nee’ in dat referendum zouden een immigratiestop voor Marokkanen en Turken, een moratorium op de bouw van moskeeën en het bevorderen van vrijwillige remigratie moeten worden ingevoerd. De meerderheid zou aldus de minderheid, medestaatsburgers, haar grondwettelijke rechten deels ontnemen. Het zou de christelijk-joods-humanistische meerderheid vrij staan haar religie te belijden, maar de islamitische minderheid niet. Volgens Frentrop dienen zij op te houden moslim te zijn, of te vertrekken. Hij pleit nog net niet voor deportatie, maar zegt dat dat overwogen kan worden: ‘In voorgaande eeuwen schroomde men niet om dergelijke keuzes te maken.’

Dat is een krasse bewering. Wat zou Frentrop op het oog hebben? De vervolging van Hugenoten in Frankrijk? De deportatie van Krim-Tataren naar Kazachstan? De gedwongen bekering van Spaanse joden en moslims na de Reconquista? Doelde hij op een Nederlands voorbeeld?

Dat kan heel goed. In 1580 woedde in de Nederlanden een opstand tegen Spanje. De Spaanse koning was katholiek, Nederlandse katholieken werden dus beschouwd als landverraders per definitie. De katholieke eredienst werd verboden, katholiek bezit geconfisqueerd, burgers verdreven of vermoord. Die mooie Republiek van ons werd in feite gebaseerd op een systeem van religieuze apartheid, dat meer dan twee eeuwen in stand bleef. Katholieken bleven buiten het bestuur en de rechtspraak. In sommige steden werd hun zelfs het burgerschap ontnomen. Nog in de achttiende eeuw werden huwelijken tussen katholieken en niet-katholieken verboden.

Dat er een dagelijkse praktijk van tolerantie ontstond, dat het elders in Europa erger was en dat er grote lokale verschillen in repressie bestonden, doet daar niets aan af. Katholieken waren tweederangs burgers. Wat voor de ene Nederlander gold, gold voor de ander niet. Dat betrof overigens niet alleen katholieken, maar ook joden. In Amsterdam werden zij getolereerd, in steden als Eindhoven en Maastricht werd hun tot 1795 de vestiging geweigerd.

Toen na 1795 de Nederlandse grondwet tot stand kwam en alle inwoners voor de wet gelijk werden gesteld, speelde vrijwel exact dezelfde discussie als vandaag: konden de katholieken en de joden wel als loyale Nederlanders beschouwd worden? Waren zij niet andere heren onderdanig – de paus, bijvoorbeeld? De Roomse voorouders van Wilders stonden toen in precies dezelfde positie als Aboutaleb en Albayrak nu. Zij waren voormalige buitenstaanders, tweederangs burgers, die hun achterstandspositie in rechte hadden overwonnen, maar nog niet in de praktijk.

De volledige emancipatie van katholieken en joden zou nog veel voeten in de aarde hebben, maar aan hun grondwettelijke vrijheid van geweten, van vereniging en vergadering en van geloofsuitoefening heeft niemand meer werkelijk getornd. Maar nu zijn er weer Nederlanders die openlijk haken naar zo’n vorm van religieuze apartheid. Nu zijn de moslims de vijfde colonne, de draak aan onze borst. Emancipatie of integratie is niet aan de orde. Volgens Frentrop dienen zij zich te bekeren of te verdwijnen. Er is geen woord Spaans bij.

De pvv huldigt dezelfde standpunten. Geen moslims in de regering. Een preekverbod voor buitenlandse imams. Afschaffing van het stemrecht van niet-Nederlandse ingezetenen bij gemeenteraadsverkiezingen. Afschaffing van omroepen die niet ‘neutraal en evenwichtig’ berichten. Eén staatszender is voldoende. De Partij eist dat de Universiteit van Amsterdam geen ‘stigmatiserende en demoniserende bijeenkomsten’ toestaat, ‘waar een democratisch politicus als racist wordt neergezet’. Waarom dat soort plannen nog afdoen als verhit gevit van de extreem-rechtse bittertafel?

Het zijn antidemocratische, anti-intellectuele posities pur sang. Er blijkt uit hoezeer Wilders van Fortuyn verschilt: Fortuyn had zijn kwade kanten, maar hij was uiteindelijk een insider, een democraat, die het debat over integratie, emancipatie en bestuurlijke hervorming met inhoud en met verve aanging. Fortuyn was naar die bijeenkomst in Amsterdam toegegaan. Wilders wil haar verbieden. Zoals Menno Hurenkamp al schreef: het lijkt op vis, het ruikt naar vis, laten we het dan ook vis noemen.

………………………………………………………………………………………………………

koentje kleijn, ik wilde een commetaartje sturen werkt jullie site niet mee bij het versturen. waarom schiet koentje Wilders niet zelf af want dat is toch uiteindelijk het streven of wachten hij en zijn politieke vrienden tot er genoeg is gedemoniseerd en er ergens wel een gek op staat die het vuile werk voor hen opknapt, want zo werkt de politiek toch? Maar jullie zullen je nog lang ergeren want Wilders blijft maar stijgen in de peilingen.

reactie donderdag 22 maart, J den Hollander

………………………………………………………………………………………………………
Ik vraag me af of KK zich wel serieus bezig houdt met het verschijnsel religie. Religie staat op gespannen voet met een fatsoenlijk democratisch rechtssysteem. Leefregels en wetten uit eeuwenoude boeken halen die als woord Gods boven kritiek verheven zijn deugt niet. (Enige wijsheid zou nog mogelijk zijn). Alleen het slappe aftreksel van het individuele godsgeloof kan in een seculier systeem gedoogd worden. Zodra het wat serieuzer wordt, zoals het christenfundamentalisme in de VS en op de Veluwe of het joodse fundamentalisme worden de verhoudingen meteen moeizaam. Voor zover mijn informatie het toelaat lijkt de Islam wat dat betreft de kroon te spannen. Er zullen nog heel wat Islamitische hervormers moeten opstaan, en dan vooral in de Arabische landen, voordat er een vorm van religie ontwikkeld wordt die in een maatschappij als de onze toelaatbaar is. Het ziet er niet naar uit dat dat gebeurt. Ook lijkt het met de koran als tekst een graadje moeizamer om nog op een enigszins verlicht standpunt uit te komen dan met de bijbel of de Thora.

Bestrijding van de zwaardere vormen van religie lijkt me zeer noodzakelijk ter verdediging van de democratische rechtsstaat. Of dat met de methoden van Frentrop moet kan eventueel ter discussie staan maar het gegeven zelf, dat de (gangbare) islam ongezond is voor onze staatsvorm lijkt mij een te ondersteunen stelling. Die ik door KK absoluut niet onderschreven zie. Het lijkt me niet antidemocratisch om een religie die een vorm van recht voorschrijft die in strijd is met ons rechtssysteem te willen verbieden. En ook het aanhangen daarvan. Bij ons is de staat de hoogste macht. En dat willen we graag zo houden.

Victor Onrust

<ter wille van mijn gemoedsrust en vrijheid van meningsuiting schrijf ik onder dit pseudoniem>

reactie vrijdag 23 maart
………………………………………………………………………………………………………

Natuurlijk klopt dit commentaar van A tot Z. Je kunt wel dertig Groene Amsterdammers, Vrij Nederlands, NRC’s en Volkskranten volschrijven over het facisme van Wilders. Het is allemaal preken voor eigen parochie. De groeiende aanhang van Wilders bereik je er niet mee. Columnisten en politici moeten die zeshonderdduizend opzoeken en daarbij populisme niet langer schuwen. Door bij voorbeeld stukken te schrijven in locale Limburgse sufferdjes of in gelijksoortige periodieken in gemeenten waar Wilders een grote aanhang heeft. Wilders voedt de angst voor de islam van zijn aanhang. Laten journalisten, columnisten en democratische politici bij diezelfde aanhang de angst voor Wilders voeden. Ze hebben het gelijk immers aan hun kant. Uit het ‘Groot onderzoek moslims in Nederland’ van het Sociaal Cultureel Planbureau van 2004 blijkt dat de secularisatie onder moslims alleen maar toeneemt. Vooral al naar gelang hun opleidingsniveau stijgt – wat dus ook al jaren gebeurt. Daarbij komen er steeds meer gematigde dan wel liberale moslims terecht in hoge(re) functies bij het bedrijfsleven en de overheid en is het ondernemerschap onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders extreem aan het groeien. Daarnaast is er een zeer kleine groep moslims die steeds anti-democratischer en extremistischer wordt. Die nuance moet er bij de aanhang van Wilders worden ingeramd. En tegelijkertijd moet hen worden uitgelegd dat de weg van Wilders heilloos is en alleen maar zal leiden tot polarisatie en toenemend extremisme bij de moslims. Als je immers een zeer diverse minderheid- de Nederlandse moslims- als geheel als bedreiging beschouwt vanwege hun gemene deler – hun moslimschap- gaat die minderheid, die zich bedreigd voelt, juist zoeken naar de grootste gemene deler: de islam. Wilders bewerkstelligt dus het tegenovergestelde van wat hij belooft en pleegt daarmee kiezersbedrog.

Het heeft echter geen zin om te verkondigen dat we allemaal wereldburgers zijn – Femke Halsema, oud-minister van Ardenne- of om gloedvolle betogen te houden over de rechtstaat en de democratie. De zeshonderdduizend van Wilders zitten daar niet op te wachten. Iemand als Jacques Tichelaar van de PvdA moet toch in staat zijn om Wilders met een populistisch verhaal de weg af te snijden.

Binnert de Beaufort

reactie zaterdag 23 maart

………………………………………………………………………………………………………