Door deze combinatie van maatregelen is er hardhandig op de rem getrapt bij het museum dat de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws was vanwege de ontzamelplannen en de schimmigheid rond de boekhouding.

De Groene Amsterdammer berichtte vanaf augustus meermaals over de vele vraagtekens rond de bedrijfsvoering door museumdirecteur Stanley Bremer. Dat leidde tot het opstarten van een ‘Publieksactie’ door kunstenaar Olphaert den Otter, waarna de Partij voor de Dieren de kwestie aanhangig maakte in de gemeenteraad.

De afgelopen week is de zaak in een stroomversnelling geraakt. De Toetsingscommissie, die het afstoten van delen van de collectie begeleidt, heeft deze week een negatief advies uitgebracht over de plannen. ‘De ontzamelprocedure is niet zorgvuldig, niet juist en niet transparant gevolgd’, meldt de gemeente in een persbericht. Het college van b. en w. neemt het advies voorlopig nog niet in behandeling omdat er op dit moment geen raad van toezicht is bij het Wereldmuseum. De nieuw te benoemen raad van toezicht moet uiteindelijk een besluit nemen over de ontzamelvoorstellen.

Vorige week besloten b. en w. al tot het laten verrichten van een extern onderzoek naar de algehele bedrijfsvoering van het museum. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door bureau LawsonLuiten. ‘Dit onderzoek betreft vanzelfsprekend mede de financiën’, aldus wethouder Visser in een brief aan de raad. Een van de aanleidingen voor dit onderzoek was het recente verzoek van het Wereldmuseum om een voorschot te mogen ontvangen op toegezegde subsidie. ‘Een voorbeeld van nieuwe en vooral onvoorziene informatie’, aldus b. en w..

In een separaat onderzoek wordt gekeken of het toezicht op het museum de afgelopen jaren wel voldeed aan de Code Cultural Governance en of de gemeente zelf wel is ‘geëquipeerd voor de juiste interventies’. Zo bleek de zittende raad van toezicht wegens termijnoverschrijding geen formeel mandaat meer te hebben, waardoor de jaarrekening 2013 en het jaarplan 2015 als ‘niet vastgesteld moeten worden beschouwd’.

Vanwege de vele vragen die momenteel leven bij b. en w. is besloten de ‘ingrijpende beleidstrajecten die momenteel bij het Wereldmuseum lopen, voorlopig stil te leggen’. De reeds begonnen verhuizing van de collectie uit een extern depot naar een veel kleinere opslagruimte in het museum zelf wordt gestaakt. De zaken komen pas weer in beweging als de rechter een statutenwijziging bij de raad van toezicht heeft doorgevoerd. Het onderzoek naar de bedrijfsvoering wordt uiterlijk 2 maart 2015 verwacht.

Een dag na het afkondigen van al deze maatregelen nam de gemeenteraad een motie aan waarin de lokale rekenkamer wordt verzocht om snel een onderzoek naar het Wereldmuseum te doen. Centraal daarbij staat de vraag ‘in hoeverre en op welke wijze de afspraken die in 2005 gemaakt zijn bij de verzelfstandiging worden nageleefd’. Ook dat onderzoek wordt over enkele maanden verwacht.

Lees hier al onze berichten over de misstanden bij het Wereldmuseum

Beeld: Depotstukken die het Wereldmuseum wilde verkopen (Wereldmuseum Rotterdam).