AMSTERDAM – PCM is een groot bedrijf. Het heeft negen ondernemingsraden en daarboven een Centrale Ondernemingsraad (COR) van tien leden. Vijf van hen zijn ook lid van de Ondernemingsraad Dagbladen (ORD); het dagelijks bestuur van de COR bestaat uit vijf man, voorgezeten door Wim Dubbeling.
De positie van de ondernemingsraden van PCM in deze tumultueuze tijden is zacht gezegd niet gemakkelijk. Zowel de Centrale OR als de OR Dagbladen werd vaak veel te laat, en zonder de nodige informatie, gevraagd advies uit te brengen over het PCM-beleid, terwijl zulk advies wel wettelijk vereist was, aldus het communiqué. Het gedwongen vertrek van PCM-bestuurder Alberdingk Thijm, bijvoorbeeld, moesten de OR-leden uit de krant vernemen.
Binnen de Centrale OR ontstond daarover hevige discussie. Sommige leden vonden dat Dubbelings Dagelijks Bestuur veel te dicht tegen het management aanhing en eigenmachtig opereerde. De verdeeldheid verlamde de Centrale OR. In heikele kwesties als de uittreding van Apax en de berichten over buitensporige beloningen voor een kleine groep topmanagers roerden de redactieraden zich wel, maar de Centrale OR liet niets van zich horen.
De verdeeldheid kreeg vervolgens een nieuwe, bizarre dimensie, toen de raad van bestuur van PCM de Centrale OR advies vroeg over het vertrek van Apax. Het ORD-communiqué over die verwikkelingen leest als een heuse kantoorthriller.
Het Dagelijks Bestuur stelde een adviestekst op, in overleg met alle leden van de COR. In het eindadvies dat naar de Raad van Bestuur ging, bleek echter een nieuwe passage te zijn toegevoegd, zonder medeweten van de COR-leden. In die passage stemde de Centrale OR in met de volledige verpanding van alle PCM-bezittingen aan de nieuwe huisfinancier Rabobank, een kwestie waarover de COR niet om advies was gevraagd. De OR Dagbladen nam hierop unaniem een motie van afkeuring aan, gericht tegen COR-voorzitter Dubbeling. De stemmen staakten. Dubbeling bleef aan.
Korte tijd later bleek dat Dubbeling beschikte over de e-mails die OR Dagbladen-leden onderling hadden uitgewisseld over het gewraakte advies en zijn rol daarin. Tijdens een vergadering bracht Dubbeling die e-mails ter tafel, met uitspraken als ‘Er wordt een coup tegen mij beraamd’ en ‘Dwing mij niet de bewijzen te tonen!’
Tableau. De betrokken ORD-leden lieten vervolgens technisch onderzoek doen. Daaruit bleek dat Dubbeling tot vier keer toe de mailbox van de griffier had geopend, mails had gelezen, gekopieerd en weer opgeborgen met de markering ‘ongelezen’. Het bleek dat hij beschikte over het wachtwoord van de griffier; dit had zij hem ooit gegeven zodat hij de vele Word-documenten kon raadplegen die COR en ORD produceren. Voor toegang tot haar mailbox had zij hem nooit toestemming gegeven.
In de confrontatie staakten de stemmen opnieuw, en de ORD-leden besloten zich terug te trekken. Daarmee hield – zo meenden zij – de Centrale Ondernemingsraad in wettelijke zin op te bestaan. Ze verzochten het PCM-management alle adviesaanvragen die betrekking hebben op de dagbladen voortaan aan de ORD voor te leggen. Het management weigerde dat – zonder de ORD of de griffier te horen. Het accepteerde de uitleg van Dubbeling dat hij ‘bij toeval’ op de e-mails zou zijn gestuit en niet te kwader trouw had gehandeld. De griffier kreeg een uitbrander. Het management bood mediation aan om de impasse tussen COR, ORD en Dubbeling te doorbreken. De ORD weigerde dat, omdat zij vond dat Dubbeling wel degelijk te kwader trouw had gehandeld. Op 8 mei werd besloten tot de instelling van een commissie van wijzen, samengesteld uit twee leden, benoemd door respectievelijk het PCM-management en de COR en ORD samen. De twee leden zouden zelf een voorzitter kiezen.
Een teken van hoop? Nee. De COR liet deze week weten het onderzoek door de commissie af te wijzen. Waarmee alles weer terug is bij af. De ORD besloot de toestand dan maar in een communiqué uit de doeken te doen. Waarvan akte.
PCM staat voor een paar ingrijpende ontwikkelingen. Een fusie met de Noordelijke Dagbladcombinatie/Veen Bosch & Keuning is aanstaande. Het is zeer de vraag of de Ondernemingsraad van het bedrijf haar wettelijk vereiste advies daarover zal kunnen uitbrengen.