Philips Marnix

Kunt u echt niet beter dan een stukje plaatsen (in De Groene Amsterdammer van 24 juni) om de misplaatstheid aan de kaak te stellen van de door Nawijn en Dewinter «gewrochte herleving» van de Groot-Nederlandse gedachte via een zogenaamde «denktank»? Vergelijkbare types die achter Edmund Burke en/of Frédéric Bastiat aanlopen, zouden óók wel eens een kritische verhandeling mogen ontvangen in uw kolommen. Komaan, niet zo kwezelachtig.

P.J. UITERMARK, Rijswijk

Artsen in verzet

Maart 1943. De Duitsers willen ook de artsen «gelijkschakelen». Ze moeten zich melden bij de Artsenkamer. De artsen halen hun naambordjes van de deur. Formeel bestaan ze niet meer! De praktijk gaat echter gewoon door. Er doen zoveel artsen mee aan deze actie dat de Duitsers bakzeil halen. In hun protestbrief aan Seyss-Inquart, voorzien van 4261 handtekeningen, staat: «Indien gij thans ons, doktoren, gaat stellen onder de tucht van een met autoritaire macht bekleed staatslichaam, bestaat voor ons maar al te gegronde reden voor de vrees dat ambtenaren, aan wie onze gedachten en gevoelsoverwegingen vreemd zijn, zich gaan mengen in de behandeling onzer zieken, en van ons directe of indirecte medewerking geëist zal worden aan maatregelen, die met ons geweten en wetenschappelijk inzicht in strijd zijn. Wij zullen trouw blijven aan de hoge normen, waarop sinds mensenheugenis ons beroep heeft gerust!» Dit is pas heldere taal. Het gaat niet om geld! Het gaat om een morele en culturele verworvenheid.

W. A. JONGSMA, Den Haag