Beste Rens, Ed, Henk en Nanda,
Jullie reactie in de Groene Amsterdammer geeft bij mij weer een reactie:
De onderstaande 9 reacties stonden niet allemaal in de laatste Groene Amsterdammer, vandaar dat ik ze even opstuur, maar misschien heb je ze al gelezen op internet. Het is altijd moeilijk om de discussie over joden en antisemieten niet te laten ontaarden in gekissebis over wie slecht zijn en wie goed. Furedi en Fogteloo hebben zeker dingen beweerd die je van hen niet zou verwachten, zo uit de lucht gegrepen. De suggestieve foto met Gretta en Harry is bijna onvergeeflijk. Je moet deze beweringen en foto’s natuurlijk niet negeren, en ook noemen en bestrijden, maar het intellectuele discours over antisemitisme is al 30 jaar veel verder dan een banale verbale richtingenstrijd. Helaas is er in de tussentijd niet veel meer aan gedaan. De laatste twee onderstaande reacties lijken mij een goede illustratie van een op meer feitelijk niveau getild discours. Hierin staan de nodige “echte” en “veronderstelde” feiten genoemd. Om dit onderscheid te maken is onderzoek en feitenkennis nodig. Het CIDI en alle andere joodse lobbies zijn sprakeloos als het om aantoonbare feiten gaat. Ik merk dat er veel te weinig onderzoek gedaan wordt omdat zowel “links” als “rechts” een hekel aan “intellectualisme” hebben. Ook de Groene Amsterdammer schiet schromelijk tekort. Onderzoek is ook de nodige dingen lezen van mensen die onderzoek hebben gedaan. Anders blijft de discussie in de lucht hangen en mist de nodige distantie. Ik kan mij heel goed voorstellen dat “de” Moslims en “de” Joden er alles aan doen nu het discours totaal te bepalen en te overheersen bij gebrek aan tegenspel, en dat lukt ze nog ook, maar dat betekent niet dat iedere “linkse” activist zo nodig datzelfde discours moet gaan voeren. Ik beweer niks negatiefs over jullie reactie, toch had ik van jullie meer verwacht. Hopelijk geeft Frank Furedi een antwoord, anders is zijn boek “Waar zijn de intellectuelen gebleven?” niet voor hemzelf geschreven.
Met vriendelijke groet,
Hans de Jonge
Amsterdam

Antisemitisme
Wat beweegt uw weekblad om een platform te bieden aan het uiterst suggestieve verhaal van de Britse socioloog Frank Furedi (‘De joden hebben het gedaan’, De Groene Amsterdammer, 20 februari) en het mede daarop geënte intermezzo van Margreet Fogteloo.
Lang zijn spreekkoren in stadions met ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas’ gedoogd. Natuurlijk zeer ten onrechte. Maar om dan nu mensen die meelopen in een demonstratie waarin deze leuzen worden geroepen uit te maken voor ‘handlangers van antisemieten’ gaat wel heel erg ver. Zeker in het licht van de zeer kwetsende uitspraken over moslims die in Nederland worden gedoogd. Het is buitengewoon grof om oprechte verontwaardiging onder burgers over de genocide in Gaza en antizionistische protesten op één lijn te stellen met antisemitische uitingen.
Hoe bestaat het dat Fogteloo het CIDI aanhaalt als een neutrale bron? Terecht wordt gesteld dat joden niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de misdaden die Israël begaat, maar als er één instantie is die joden en de staat Israël voortdurend als een onlosmakelijk geheel presenteert, dan is het wel het propaganda-apparaat van de staat Israël in Nederland dat CIDI heet. Kan Fogteloo vertellen wat er antisemitisch is aan het uit je raam hangen van een Palestijnse vlag of er nu wel of geen joden in je omgeving wonen? Tegelijkertijd staan we allemaal pal achter de vrijheid van meningsuiting bij karikaturen van de profeet Mohammed. Dat kan wel, maar een karikatuur van de ‘typische jood’ met haakneus is antisemitisch. Vanwaar die dubbelheid?
RENS DEN HOLLANDER, ED HOLLANTS, HENK VAN DER KEUR, NANDA LAURIKS, Amsterdam

Antisemitisme 2
Het foto-onderschrift van de tegen de bombardementen op Gaza demonstrerende Van Bommel en Duisenberg, ‘Het groeiend antisemitisme’, suggereert een rechtstreekse relatie tussen beide afgebeelde personen en antisemitisme.Frank Furedi betoogt dat kritiek op Israël moet worden onderscheiden van vooroordelen jegens joden. Margreet Fogteloo gaat daar niet van uit. Ze verwijt Duisenberg provocerend gedrag, omdat zij een Palestijnse vlag op haar balkon hing in een wijk waar veel joden wonen.
HILDE VERVAAT, Utrecht

Antisemitisme 3
In zijn essay voert Frank Furedi ondergetekende op als ‘handlanger van antisemieten, toen hij besloot niets te doen bij het horen van de spreekkoren “Hamas, Hamas, joden aan het gas”’. Furedi negeert met dat standpunt het feit dat ik verschillende malen in de Tweede Kamer, maar ook in de media, duidelijk heb gemaakt dat ik die leuze zelf niet heb gehoord en dat ik zeker de demonstratie zou hebben verlaten indien ik die zou hebben gehoord. Zijn opvatting lijkt dan ook meer politiek gemotiveerd dan wetenschappelijk ingegeven.
HARRY VAN BOMMEL, Diemen

Antisemitisme 4
In zijn essay over hedendaags antisemitisme (Groene,20-2-2009) stelt Frank Furedi dat het al enige tijd behoorlijk moeilijk is om hier een volwassen discussie over te voeren. Hij zegt ook dat een beschuldiging hiervan niet klakkeloos aangenomen moet worden maar dat uitspraken en handelingen moeten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd in hun context. Hij vergeet dit zelf even te doen door SP-Tweede-Kamerlid een handlanger van antisemieten te noemen door ervan uit te gaan dat deze de spreekkoren verderop in de demonstratie gehoord heeft en vervolgens besloot om niets te doen.
Ook uw redacteur Margreet Fogteloo laat in haar bijbehorend stukje “Antisemitisme in Nederland ” een fraai staaltje van ongenuanceerdheid zien door de zesduizend handtekeningen van Gretta Duisenberg er in deze context weer bij te halen. Mevrouw Duisenberg had uitgeroepen dat ze hoopte dat het er zes miljoen zouden worden.
Het komt de volwassenheid van de discussie niet ten goede wanneer uitspraken anders geïnterpreteerd worden dan ze bedoeld zijn, in dit geval als een overtreffende trap in een rekenkundige reeks.
HERMANA HOFSTEE, Grou

Antisemitisme 5
Weken schrijft u zeer eenzijdig en negatief over Israel. En deze week huilt u met de wolven mee dat het antisemitisme hand over hand toeneemt. U werkt mee aan het creëren van een klimaat waarin anderen zich vrij voelen acties te ondernemen.
En dan durft u ook nog te vermelden dat kritiek op Israel losstaat van antisemitisme. Inderdaad, dat kan heel goed. Maar als dat voor u had gegolden had u de afgelopen weken de zaken van twee kanten bekeken en niet alleen door de ogen van de Uri Avneri’s van deze wereld. Oh zeker, ik geloof absoluut dat u op de redactie geen haat voelt jegens joden. Keurig beargumenteerd met ogenschijnlijke rationele argumenten treedt u de lezers tegemoet. Dat is intellectueel antisemitisme; ik noem het gewoon goys lef!
AMOS DE MESQUITA, Amsterdam

Antisemitisme 6
Met ontsteltenis en met afschuw heb ik de groene van 20 februari gelezen,waarin onder de foto van de demonstratie,waaraan werd deelgenomen door van Bommel en Duisenberg de tekst stond"Het groeiend antisemitisme".Van Bommel en Duisenberg zijn opgekomen voor de rechten van de meest onderdrukte groepering in de westerse wereld te weten de Palestijnen. Niet anders.U moet zich dood schamen. Het is laf onderhuids en slecht. Hier is opzet in het spel ,dat kan niet anders. Ik eis rectificatie.
A.HERMANS, Utrecht

Antisemitisme 7
Vanmiddag sloeg ik de inhoudspagina van de Groene van deze week op en wat zie ik? Een foto met onderschrift waarmee twee bekende Nederlanders, die, toegegeven, kritisch staan ten opzichte van het gedrag van de staat Israel jegens de Palestijnen en erger nog, zich het lot van die Palestijnen aantrekken, zonder meer van het stempel “antisemiet” worden voorzien, tezamen met de mij onbekende mensen die achter hen op de foto zijn te zien.
Bij zoiets krijg ik onmiddellijk de aanvechting mijn abonnement per omgaande op te zeggen. Dit is wel heel ver beneden het peil dat ik van de Groene gewend ben.
Als dit is wat we mogen verwachten van de laatste opfrisbeurt zal ik zeker de daad bij het woord voegen.
JAN LEEUWERINK, Franeker

Antisemitisme 8
“Als socioloog weet ik hoe riskant het is om een gevoel toe te schrijven aan een uitspraak die niet expliciet wordt gedaan – en daarom moet deze discussie zorgvuldig worden gevoerd, en moeten zulke interpretatieve uitspraken over anti-Israel/antisemitische ideeën duidelijk worden gerechtvaardigd.” Aldus Frank Furedi in zijn essay Hedendaags antisemitisme De joden hebben het gedaan (DGA, 20.2). Het gaat om de vraag in hoeverre achter kritiek op Israel in sommige gevallen vooroordelen jegens joden zit.
Met die eis van zorgvuldigheid kan men het van harte eens zijn. Al te gemakkelijk wordt van zionistische kant anti-Israel kritiek gelijkgesteld met antisemitisme. Het verbaast daarom dat Frank Furedi vervolgens meteen zelf in de fout gaat door over Harry van Bommel te schrijven “hij werd een handlanger van antisemieten toen hij besloot niets te doen bij het horen van de spreekkoren `Hamas, Hamas, joden aan het gas’ en vergelijkbare anti-joodse kreten.” Dat is toch wel bijzonder onzorgvuldig. Een handlanger van antisemieten is even schuldig als de antisemieten zelf (vgl de heler is even schuldig als de dief). Het wordt ook beargumenteerd: “toen hij besloot niets te doen bij het horen van de spreekkoren…”. Harry van Bommel heeft in de media echter een en andermaal duidelijk gemaakt dat hij die “spreekkoren” niet had gehoord. Ook anderen die in de kop van de stoet meeliepen hebben niets gehoord, zo vernam ik bij navraag. Blijkbaar is Mr Moscowitz Furedi’s bron. Die beweerde dat hij aan Harry van Bommel kon zien dat hij het wel heeft gehoord. Dat is heel knap, maar vraagt wel om een bewijs. Zolang dat niet is geleverd is wat Moscowitz beweert laster en dat geldt ook voor Franks snelle uitspraak, die zelfs zonder bronvermelding wordt gedaan. De vraag kan met recht gesteld worden of hier eigenlijk wel sprake is geweest van spreekkoren. In de tv-uitzending van het betreffende was weliswaar een en ander te horen maar wie zegt dat we hier niet te maken hebben met een montage? Niets is gemakkelijker dan het toevoegen van geluiden bij beelden. Men zal toch in eerste instantie moeten afgaan op wat de betrokkenen zelf zeggen.
De schrijver constateert toenemend antisemitisme. Dat is wellicht helaas juist. Ook constateert hij het voorkomen van antisemitisme in afgelopen jaren zelfs bij links. Men vraagt zich dan wel af wat diegenen die zichzelf blijkens een rapport waar Furedi naar verwijst “links” noemen en tevens een “ongunstige indruk hebben van joden” onder “links” verstaan. De schrijver geeft daar ook zelf alle aanleiding toe waar hij zegt “Het onderscheid tussen links en rechts is in de afgelopen jaren steeds onduidelijker geworden.” Nou ja…, wij menen dat we hier dan ook niet te maken hebben met linkse mensen, maar eerder met rechtse. De schrijver zegt zelf: “De mensen die actief zijn in de linkse politiek koesteren meestal geen coherente anti-joodse vooroordelen.” Desondanks beweert hij dat linkse anti-Israeldemonstranten de laatste jaren weigeren om expliciete manifestaties van antisemitisme te bestrijden. Dat is hetzelfde als wat hij Harry van Bommel verwijt. Een bewering die opnieuw niet onderbouwd wordt. Vervolgens gaat hij te keer tegen de Italiaanse vakbondsleider Desiderati. Diens vakbond, Flaica-Cub, had eerder opgeroepen tot een boycot van Israelische producten, maar nu werd blijkens een verklaring van Desiderati “de volgende logische stap gezet naar de eis van een boycot van joodse winkels” wiens bond naar zijn zeggen daarvan een lijst had aangelegd. Deze informatie komt uit Repubblica en is op 6 januari al in een persbericht door Flaica met kracht ontkend. Repubblica had zich beroepen op een flyer die van Flaica afkomstig zou zijn en had zonder dit na te checken de vergelijking gemaakt met de oproep van de Nazi’s uit 1938.
Dat is precies wat zionisten graag doen: het demoniseren van anti-zionistische actie. Een recent voorbeeld daarvan leverde nog onlangs de Israelische legerwoordvoerder Ron Edelheit die beweerde dat er bij zijn toespraak in het Apollohotel op 22.2 door de demonstranten van het Palestina Komitee en van de Internationale Socialisten zou zijn geroepen “Hamas, Hamas, joden aan het gas”. De Israelische krant Yediot Aharanot vermeldde het prompt. Een pertinente leugen. Edelheit, zou het als het al zou zijn geroepen (wat niet het geval is) niet eens hebben kunnen horen in de ruimte waar hij sprak die aan de achterkant van het hotel lag. Men zou bijna denken dat men graag wil dat zulke abjecte leuzen zouden worden geroepen. Dan krijgt Herzl alsnog gelijk dat antisemitisme onuitroeibaar is en dat de joden daarom maar het beste kunnen uitwijken naar de joodse staat (Israel.).
Wij gaan niet in op het artikel van Margreet Fogteloo dat een kader vormt binnen het artikel van Frank Furedi. Alleen dit: ook hier onzorgvuldigheid. Gretta Duisenberg is van Stop de Bezetting, niet van het Palestina Komitee zoals door Fogteloo beweerd wordt.
KEES WAGTENDONK, Amstelveen

Antisemitisme 9

Een prachtig voorbeeld van de manier waarop in het westen met Joden en de kritiek op Joden wordt omgegaan is de enquête onder de Amerikaanse bevolking over de invloed van Joden op Hollywood. In 1964 geloofde nog 50% van de Amerikanen dat de Joden een zeer grote invloed hadden op de tv en film industrie in de V.S. Anno 2008 geloofde nog maar 22% dat dit het geval was.
Toch een vooruitgang volgens de mensen van de enquête. Toch een indicatie dat het antisemitisme afneemt in de V.S.
De Joodse columnist Joel Stein schreef vervolgens de column: “How Jewish is Hollywood?” in de LA times. Hij wilde toch wel eens weten hoe groot de invloed van de Amerikaanse Joden in Hollywood nu werkelijk is. Hij noemt man en paard in zijn artikel.
Zijn conclusie. De uitslag van de enquête toont maar eens aan hoe dom Amerikanen zijn want Hollywood wordt bijna compleet geregeerd door Joodse Amerikanen.
Een overduidelijk feit mag de blijkbaar niet genoemd worden of niet bekend zijn in de Amerikaanse samenleving.
Ook de huidige financiële crisis toont aan dat Joodse mensen (over) vertegenwoordigd zijn in de financiële sector in de V.S.
Het overgrote deel van de regionale bank directeuren van de FED is van Joodse afkomst. De president van de FED is Joods, de baas van de wereld bank is Joods, de minister van Financiën is Joods. Uit het boek van Mearsheimer en Walt was al gebleken dat de invloed van de Joodse Lobby op de Amerikaanse regering enorm is.
Kortom in mijn ogen is het niet vreemd dat Joden, met de politiek van Israel in het achterhoofd, worden afgerekend op de invloed die zij uitoefenen op het huidige wereld toneel.
Het is natuurlijk een generalisatie maar zo werkt het nu eenmaal in deze wereld. Onze Marokkaanse medeburgers worden vaak ook met de nek aangekeken omdat ze oververtegenwoordigd zijn in de misdaadcijfers. Als ik zeg dat een Marokkaan een werkeloze, criminele moslim is dan geld dat voor een groot gedeelte van de bevolkingsgroep maar voor een nog veel groter deel niet. Dat is het probleem met een generalisatie het klopt wel maar het klopt nog veel meer niet.
Dergelijke generalisaties mogen natuurlijk niet leiden tot geweld tegenover Joodse of Marokkaanse mensen. Wel denk ik dat dergelijke bevolkingsgroepen de hand eens in eigen boezem moeten steken. Ze moeten zich openstellen voor kritiek en niet direct in de slachtoffer rol terug vallen.
Antisemieten baseren hun meningen misschien vaak op verzinsels maar verzinsels groeien altijd op een bodem van waarheid.
CHRIS KRAMER, Urk