Registratie (1)

In De Groene Amsterdammer van 7 juni beschuldigt Piet Leenders mij van een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid jegens de registratieplicht voor allochtonen. Hij had kunnen en moeten weten dat daarvan geen sprake is. Elke wet, hoe ineffectief, duur en gammel ook, moet worden gerespecteerd. Maar extra werkgelegenheid voor allochtonen zal door deze kostbare registratie en bijbehorende rapportage zeker niet ontstaan. Leenders’ opmerkingen over door mij opgeroepen associaties met het verleden zijn suggestief en onjuist. Ik mag erop wijzen dat Annemarie Grewel nota bene in hetzelfde nummer van De Groene verslag doet van historisch bepaalde trauma’s die de registratieplicht wel degelijk bij werknemers (en werkgevers - zie de reactie van de Bijenkorf) kan oproepen.

Anders ook dan Leenders suggereert, zijn werkgevers in de marktsector hun vrijwillig aangegane verplichtingen ten aanzien van allochtonen juist wel volledig nagekomen, zoals recentelijk ook door CBS-onderzoek is vastgesteld. Het is de overheid als werkgever die daar maar voor 35 procent in is geslaagd en het is ook de overheid die er nog steeds niet voor gezorgd heeft dat de wachttijen voor de cursussen Nederlands zijn verdwenen.
Tegen een echt effectieve wettelijke ondersteuning van werkgelegenheidsschepping voor allochtonen hebben werkgevers geen bezwaar, zoals blijkt uit het unaniem Ser-advies Werkgelegenheid minderheden uit 1992. Ook dat had Leenders kunnen weten. Enige zorgvuldigheid zou het toch al zo complexe allochtonendebat ten goede komen.
Den Haag, A. H. G. RINNOOY KAN voorzitter VNO-NCW
In de prognoses voor volgend jaar wordt een koopkrachtafroming via verzwaring van de collectieve lasten voorzien van 1,25 procent. Dat is niet aanvaardbaar. Nu al wordt een groot deel van de lastenverzwaring van de overheid in de CAO-onderhandelingen door de vakbonden afgewenteld op de werkgevers. Om de gevreesde loon-prijsspiraal te voorkomen zal het kabinet in de begroting 1992 alles op alles moeten zetten om die koopkrachtafroming tegen te gaan. Als dat niet lukt, is elke oproep tot meer loonkostenbeheersing hypocriet. De in de Tussenbalans geschrapte BTW-verlaging zal voor de komende jaren dan ook opnieuw een kans moeten krijgen.