Theosofie 1

De heer Zwaap wekt niet de indruk de ‘geheime leer’, waarnaar hij in zijn artikel over de occulte bronnen van Hitler (De Groene van 27 april) verwijst, echt te hebben geraadpleegd. Het woord ‘ras’ in wortelras slaat niet op een fysiek ras, maar op een fase in de evolutie van de mensheid. Over die fasen in de evolutie zegt Blavatsky dat de levensduur van de aarde (een manvantara van 4,32 miljard jaar) is verdeeld in zeven Ronden, die ieder verdeeld zijn in zeven Wortelrassen. De huidige Ronde ‘is de vierde en zij zijn thans in het Vijfde Wortelras. Elk Wortelras heeft zeven onderrassen. Elk onderras heeft op zijn beurt zeven vertakkingen, welke Tak- of Familie-rassen genoemd kunnen worden. De kleine rassen, loten en spruiten van deze laatste zijn talloos… die elk voor zich met een volk of een stam van menselijke wezens vergeleken kan worden.’

De heer Zwaap fantaseert dus als hij het eindpunt van de mensheid bij het door hem aangehaalde zevende Wortelras legt. De evolutie van de mensheid is in de huidige vierde Ronde pas op de helft. Ook had de heer Zwaap kunnen weten dat de ‘geheime leer’ met het gebruik van de term 'Arisch’ geen enkel aanknopingspunt biedt voor een superieur antropologisch ras, als waar de nazi’s in hun rassenwaan naar streefden, omdat 'het Vijfde Ras, dat, hoewel het gewoonlijk het Arische genoemd wordt, dit niet geheel en al was, daar het steeds op grote schaal met rassen vermengd geweest is, waaraan de Ethnologie andere namen geeft.’ 'De Arische rassen, die thans van donkerbruin, op zwart af, rood-bruin-geel tot de blankste roomkleur uiteenlopen, zijn niettemin van dezelfde stam van het Vijfde Wortelras.’ Voor de weerzinwekkende jodenvervolging door de nazi’s is evenmin enig aanknopingspunt, want de 'geheime leer’ rekent hen evenzeer tot een deel van het Arische ras, 'dat in India geboren is en tot de Kaukasische afdeling behoort’. Het is maar dat u het weet.
Lelystad, ESEMERALA PRINSE