In 2010 is het vijftig jaar geleden dat de Nederlandse regering een ferm besluit nam waaraan we niet graag worden herinnerd. Om het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea’s op Westelijk Nieuw-Guinea tegen het imperialisme van Soekarno te verdedigen stuurden we ons vliegdekschip de Karel Doorman naar de Pacific. Het werd een tragische mislukking. Het schip mocht niet door het Suezkanaal en was ook niet welkom in Japan waar het 350-jarig bestaan van de betrekkingen met Nederland werden gevierd. Het toen betwiste gebied heet nu West-Irian en hoort sinds 1963 bij Indonesië. Als we die geweldige vergissing van een halve eeuw geleden al zouden herdenken, dan zou dat zijn om ons nog eens te verdiepen in de oorzaken: de blinde nationalistische zelfoverschatting waarvan we toen het slachtoffer zijn geworden, de weigering om ons neer te leggen bij het feit dat de grote koloniale mogendheid een klein landje was geworden, of liever: zichzelf definitief als zodanig had ontmaskerd.
Het prijsgeven van Nieuw-Guinea heeft een symboliek. Het midden van de vorigeeeuw is de periode waarin het westers kolonialisme onherroepelijk aan zijn eind is gekomen, met medewerking van de VS. De Britten verdwenen uit Voor-Indië, de Fransen en Belgen uit Afrika, het hele Midden-Oosten werd door het Westen ontruimd (met achterlating van Israël als een permanent bedreigde veste). De oorlogen van de Sovjet-Unie in Afghanistan en van Amerika in Vietnam waren enorme vergissingen maar de twee supermachten konden het zich veroorloven. Het machtsevenwicht in de Koude Oorlog werd er niet door aangetast.
Het wereldrijk van Moskou bezweek aan zijn innerlijke economische en organisatorische tekortkomingen. Dat hebben we juist weer feestelijk herdacht. Het Westen – Amerika met zijn West-Europese satellieten – bleef als enige wereldmacht over. Nadat onder het presidentschap van George Bush sr. de verovering van Koeweit door Saddam Hoessein ongedaan was gemaakt, begon met Bill Clinton voor het Westen het decennium van de politieke oppermacht en de eeuwig gewaande economische groei. De digitale beschaving was geboren, internet verbreidde zich, de volken van het Westen bekeerden zich definitief tot de nieuwe ideologie: het consumentisme. Behalve in Joegoslavië werd geen beroep op de militaire superioriteit gedaan. We leefden verder in de illusie dat we politiek voorbeeldig en militair onaantastbaar waren.
Met de aanval van 11 september 2001 is die droomwereld verwoest, maar aan die waarheid zijn we nog steeds niet gewend. Bush jr. heeft gehandeld alsof Washington nog altijd de dienst op de planeet uitmaakt. Vooral door luchtaanvallen werden de Taliban verslagen, toen begon hij aan Irak en verwaarloosde Israël en de Palestijnen. Na bijna zeven jaar oorlog is Irak nog altijd min of meer een failed state, Afghanistan is radeloos en niemand heeft een oplossing, en Pakistan dreigt dezelfde weg op te gaan. Voor het gevaar van het Iran van Ahmadinejad weet niemand aan deze kant van de wereld een oplossing.
Het probleem wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de strijdwijze van de tegenstander. Met onze hypermoderne wapens zijn we niet opgewassen tegen bermbommen en zelfmoordenaars. De drones, de onbemande, vanuit Amerika bestuurde vliegtuigjes, gooien hun bommen niet zelden op de verkeerde plaatsen. Eind 2009 is de waarheid van het Westen dat het zich in twee oorlogen heeft vastgevochten terwijl het Palestijnse vraagstuk een nieuw stadium van uitzichtloosheid heeft bereikt. Obama begrijpt het. Hij heeft de diplomatie in ere hersteld, tot dusver vruchteloos. Hij doet denken aan een simultaanschaker, die op zeven borden tegelijk geen enkel resultaat heeft bereikt, zei Henry Kissinger.
Terwijl dit alles ons dagelijks bezighoudt, hebben zich geleidelijk twee nieuwe problemen ontwikkeld. Het eerste hebben we van ver zien aankomen: de groei van de nieuwe wereldmachten, China en India. Hun nieuwe aanwezigheid zal er misschien binnen een paar jaar al onvermijdelijk toe leiden dat de invloedssferen herverdeeld worden, ten koste van het Westen. Het zou nuttig zijn als daarover in de openbaarheid wat meer werd gespeculeerd. Onze politieke belangstelling is in de afgelopen tien jaar provincialer geworden, meer gericht op het direct persoonlijk belang binnen de eigen lands-, stads- en buurtgrenzen.
En ten tweede, dat is de andere kant van dezelfde zaak, is het politieke spectrum in zijn geheel naar rechts verschoven, meer gericht op het directe, persoonlijke belang van de individuele kiezer, met verwaarlozing van het algemeen belang op langere termijn. Het duidelijkst is dit te zien in Amerika: de politieke wederopstanding van Sarah Palin, de bloei van godsdienstig rechts, met profeten als Rush Limbaugh en Glenn Beck. Ik zeg het nog maar eens: er zou een onthullende documentaire te maken zijn over wat zij dagelijks voor een miljoenenpubliek ten beste geven.
Het Westen moet zich aan een nieuwe werkelijkheid aanpassen. Maar het heeft op het ogenblik meer de neiging ervoor weg te lopen. Net als Nederland destijds, toen het de Karel Doorman naar de Oost stuurde om daar orde op zaken te stellen.