Van Loon kon de term zo gauw niet thuisbrengen. Pas later hoorde hij van het bijbelse Zebulon, een van de tien verloren stammen van het Huis Israel, en kwam hij in contact met de honderdvijftig jaar oude leer die stelt dat deze Israelitische stam na beeindiging van de Assyrische ballingschap in de zompige moerasdelta van de Lage Landen uiteindelijk zijn ware bestemming had gevonden.
Als bijbels volk hebben de Nederlanders dan ook een speciale missie op deze planeet. Het is deze missie waar Van Loon, inmiddels afgezwaaid bij het koninklijk huis, zijn leven verder aan wijdde. Als kolonel van het Ekklesia Evangeliekorps Holland, kwartiermakers van het Koninkrijk Israel onder het Nieuwe Verbond, opererend vanuit het Friese Buitenpost, mag de 52-jarige Van Loon met stip de kleurrijkste figuur worden genoemd van een protestantse underground-cultuur die zich als een olievlek over het land verspreidt. Het korps, twee jaar geleden opgezet naar Zuidafrikaans voorbeeld, valt op door zijn paramilitaire opzet (compleet met uniformen en een rangensysteem - zo is Van Loons eega kapitein) en de nimmer aflatende evangelisatie- ijver in het teken van Zebulon. De islam, het internationalisme en natuurlijk ook het communisme zijn samen met de multiculturele samenleving de grootste gevaren waartegen het korps ten strijde trekt. Op een goede dag, wanneer de gehele wereld zal zijn hersteld tot een theocratie onder leiding van de Wedergekomen Heiland, zal het volk van Zebulon - volgens Van Loon ook in Canada en in Zuid- Afrika te vinden - net als de andere verloren stammen van het Huis Israel met het broedervolk van Juda worden herenigd. Hoe, dat weet hij ook niet precies. Maar vaststaat dat het prachtig zal zijn.
WE TREFFEN DE kolonel in zijn fraaie huis annex hoofdkwartier in Buitenpost, waar hij op luide evangelisatietoon zijn visioen herbeleeft. ‘Ik zag Nederland helemaal uit het duister verrijzen. Wat weer helemaal klopt met de bijbelse profetie dat in Zebulon het licht zal opgaan. Toen ik me er in ging verdiepen, bleek dat alle beschrijvingen van Zebulon in de bijbel overeenkomen met de kwaliteiten die wij als Nederlanders ook hebben. In de schrift staat onder meer dat Zebulon zal wonen op het strand der zee en zal genieten van de schatten van het strand. Nou, we leven zelfs op de bodem van de zee, en we genieten van de ene gasvoorraad na de andere. Ook staat er geschreven dat Zebulon de pen zal hanteren. Dat is natuurlijk een profetie van de boekdrukkunst die hier is uitgevonden.
En zo is er nog veel meer. Als je daarover gaat nadenken, zie je de geschiedenis van Nederland ineens op een hele andere manier. De Tachtigjarige Oorlog, de opkomst van het protestantisme, het blijkt allemaal het resultaat van een goddelijke missie. Logisch dus dat de kwade krachten er nu alles aan doen om Nederland te vernietigen. Dat het schoolkinderen bijvoorbeeld wordt verboden om Nederlandse vlaggetjes op hun kleren te dragen en dat het CDA de deur openzet voor politici met een moslimachtergrond. Of neem de begrafenis van die discotheekeigenaar in Amsterdam, die Manfred Langer. Dat was toch ook een grote aanklacht tegen God. Men wil ons vermorzelen.’
DE VISIE op Nederland als een der verloren stammen Israels geniet al enige traditie. Koningin Wilhelmina was er blijkens de memoires van haar particuliere secretaris Thijs Booy (in zijn boek Het is stil op het Loo) van overtuigd dat de Nederlanders een uitverkoren volk zijn. Ze stuurde immers een hofdame naar de bijeenkomsten van de Bond Nederlands Israel, de organisatie die pal na de oorlog werd opgekocht door H. G. Binnendijk, en wier bondsorgaan Een nieuw geluid nog immer naar de koninklijke familie wordt verzonden.
Van Loon: ‘Wilhelmina was ervan overtuigd zelf een regelrechte opvolger te zijn in de koningslinie van het huis van David. Die gedachte is haar tijdens de oorlogsjaren ook altijd tot grote steun en troost geweest. Volgens de Heilige Schrift zullen de stammen van het Huis van Israel altijd door representanten van de David-linie worden geregeerd, en ook van die notie was Wilhelmina volkomen doordrongen. Ook het Britse koningshuis stamt regelrecht van David af, dat is zelfs een keer onweerlegbaar met een stamboomonderzoek aangetoond. Onder de troon van Elizabeth bevindt zich zelfs een mysterieuze steen die in het bezit van David is geweest. In Groot-Brittannie heeft de leer van de verloren stammen natuurlijk altijd veel meer in de aandacht gestaan. Daar zijn er bibliotheken over volgeschreven. De Scythen, de Kelten, de Saksen, het zijn allemaal volkeren die hun wortels in het heilige Huis van Israel hebben liggen.
Het is jammer dat het Nederlandse vorstenhuis sinds Wilhelmina zo weinig uitdraagt van de Zebulon- visie. Juliana wierp zich helemaal op Greet Hofmans, en dat was net als Jomanda tegenwoordig toch echt niets minder dan een heks, met haar pogingen om het ware geloof te mengen met afgodische diensten. Sinds mijn bekering ben ik streng in die dingen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik Margriet een keertje met de auto wegbracht, en dat ze toen begon te vertellen dat ze zo veel baat had bij acupunctuur. “Maar dat is des duivels”, riep ik toen. Nee, ik heb nooit een blad voor de mond genomen.’
Over Nederland in het teken van Zebulon is in het uitverkoren land tot nu toe weinig gepubliceerd. Het ultieme Nederlandstalige naslagwerk over deze materie is Wondere parallel: Zebulun, een stam van Israel, geschreven door sociaal-psychologe Helene van Woelderen, verschenen in 1972. Het is ook de titel van een film op basis van hetzelfde boek, die tot stand kwam met steun van de Rijksvoorlichtingsdienst, als teken dat er ook in de era-Juliana wel degelijk aandacht was voor de bijbelse connotaties van het Nederlandse volk. Daarnaast zijn er natuurlijk de boekjes van de Bond Nederlands Israel, onder leiding van de eveneens in Buitenpost wonende G. van der Laan.
In het buitenland is er meer aandacht. Zo publiceerde de Israelische rabbijn Yair Davidi van de rechtse organisatie Brith Am twee jaar geleden zijn boek The Tribes, met ruime aandacht voor de zebulonese achtergronden van het Nederlandse volk. In het Engels verscheen onlangs bovendien van de hand van Bert Otten een boek over de bijbelse achtergronden van het Friese volk, dat van de verloren stam van Issachar zou afstammen. Dat boek heet The Frisians, sons of Issachar. Ook in Zuid-Afrika is het gedachtengoed onder de blanke boeren aanzienlijk breder verspreid. Daar wordt het in de regel aangeduid als ‘wittheologie’, omdat het zich daar in de eerste plaats richt op het denkbeeld dat het blanke ras een speciale missie te volbrengen heeft.
‘Het zijn natuurlijk ideeen waar organisaties als de Ku-Klux-Klan graag gebruik van maken’, erkent Van Loon. ‘Maar daar is het mij niet om te doen. Wat mij erin aantrekt, is het feit dat we nog altijd leven volgens een bijbels scenario, dat Gods plan zich nog immer voortzet.
OOK AANWEZIG TEN huize van Van Loon is ex-dominee J. den Admirant uit Hoogeveen, schrijver van het recent verschenen pamflet Schoon schip in Kerk en Staat. Den Admirant gaf twee jaar geleden zijn predikantschap bij de Nederlands- Hervormde kerk op uit verontwaardiging over de ingeslagen koers van veel van zijn collega’s, met hun inzegeningen van homohuwelijken, multireligieuze inzichten en andere gruwelen in het oog van de Heer. Sindsdien staat hij aan het hoofd van de organisatie Een kudde, een herder, vooral actief in het noorden des lands. 'Je moet toch wel over een overdosis lef beschikken om week in, week uit een kansel te bestijgen, getooid in een gewaad dat de indruk wekt dat je namens God spreekt, terwijl je de gemeente louter vermoeit met een onderonsje’, zo sneert Den Admirant in zijn spraakmakende boek naar zijn gewezen collega-predikanten. ‘Want meer kun je die preken toch niet noemen, die eigen denk- en handelwijze als maatstaf nemen. Welbeschouwd is het de zwaarste vorm van discriminatie, die in Nederland in staat en kerk moeiteloos wordt geduld. De belangrijkste persoon, bij de gratie van wie het ganse heelal bestaat, de God van Israel, wordt zo tussen neus en lippen door stelselmatig van Zijn Goddelijke Luister en gezag beroofd (…) Echtbreken, overspel, homosexuele praktijken, doden van ongeboren kinderen, roddel, leugen, afgoderij, binnenloodsen van andere goden onder het mom van “ruim denken” en “antidiscriminatie”, ontkrachting van het Evangelie van de verzoening, miskenning van de kracht van Jezus’ bloed, ontkenning van zijn lichamelijke opstanding en wederkomst, het “moet kunnen”. Laat God alsjeblieft zijn mond houden. Dat wordt van de daken geschreeuwd. In de vergaderzalen van de regering, zelfs… vanaf de kansels.‘
OOK DEN ADMIRANT is gegrepen door het idee van Zebulon en droomt van de dag dat de tien verloren stammen Israels met de twee stammen van Juda zullen worden herenigd. 'Het zou verklaren waarom Nederlanders van oudsher al zo'n sterke identificatie met het volk van Israel hebben gehad. Er zijn zoveel overeenkomsten met wat er bijvoorbeeld in Genesis, Deuteronomium en Richteren over Zebulon wordt gezegd en Nederland, dat er wel meer moet zijn dan alleen maar een toevallige overeenkomst, daar ben ik van overtuigd.’
Evenals kolonel Van Loon heeft Den Admirant in het verleden een visioen gehad dat hem op het actieve evangelisatiepad heeft gebracht. Hij is er rotsvast van overtuigd dat de Dag des Oordeels aanstaande is. ‘We leven nu in tijden van grote duisternis, maar er zijn al tekenen van hoop. We gaan op een of andere manier naar een absoluut nulpunt, door een grote financiele crisis of anderszins, en na die afbraak zal het nieuwe Israel herrijzen en zal de ware theocratie een feit zijn. Maar daar hoor je bijna niemand meer over van de kerken. Negenennegentig van de honderd dominees spreken met geen woord over Israel.’
Van Loon en Den Admirant worden naar eigen zeggen vooral in eigen protestantse kring in kranten en tijdschriften fors gehekeld. Van Loon: ‘Laatst nam Andries Knevel van de EO me nog te grazen in het blad Koers. Daarin stelde hij dat ik het koningshuis belasterde omdat ik het zou hebben beschuldigd van occultisme. Van je vrienden moet je het maar hebben. Kijk, ik heb natuurlijk niets tegen het koningshuis, alleen vind ik dat nogal wat leden dwaalwegen zijn ingeslagen met hun toevlucht naar het gedachtengeod van de illuminaten en ander occult goed. Maar ja, in de Schrift staat al geschreven dat er ook slechte koningen zullen zijn in de dynastie van David.’
DE GELOOFSIJVER van Van Loon richt zich sterk tegen alles wat riekt naar New Age, oosterse mystiek en occultisme. Hij ziet dat als duivelse instrumenten ter vestiging van een wereldregering, op de wereld gebracht om de goddelijke missie van de stammen Israels te ondermijnen. Soortgelijke ideeen worden ook geventileerd door organisaties als het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP), dat in weerwil van de naam in het geheel niet rooms is, maar katholiek in de zin van oorspronkelijk christelijk uit de tijd dat de volgelingen van Jezus zich nog schuilhielden in de catacombes. Het KNP volgt alles dat met New Age en federalisme te maken heeft met argusogen, maar heeft nog altijd moeite haar berichten verspreid te krijgen. Bladen als het Reformatorisch Dagblad zijn nog immer niet rijp voor dit gedachtengoed.
Jan Bor, leider van de Stichting de Ondergrondse Kerk in Hoogblokland, weet wel waarom het KNP ondanks zijn gebleken waarde slechts moeizaam aftrek vindt in protestantse kring. ‘Het is een geweldige club, maar die naam deugt natuurlijk niet. Ik snap de dubbele bodem wel, maar veel mensen gooien nu eenmaal gelijk het papier weg als ze het woord “katholiek” tegenkomen.’
Bor opereerde jarenlang als bijbelsmokkelaar naar de communistische wereld. In zijn kantoor heeft hij een hele verzameling smokkelbijbels, van minuscule plastic exemplaren die bij duizenden tegelijk in de wateren nabij communistisch China werden gegooid tot kleine fragmenten heilige teksten gedrukt op ballonnen, bedoeld voor de Noordkoreaanse markt. Tegenwoordig verloopt de bijbelsmokkel aanzienlijk makkelijker, zo vertelt Bor. ‘We gooien het tegenwoordig gewoon via de e-mail naar Arabie.’
De Ondergrondse Kerk, opgericht op instigatie van de virulente Roemeense communistenvreter Richard Wurmbrand, is een van de strijdbaarste christelijk-fundamentalistische organisaties die Nederland rijk is. Nog altijd wordt er veel werk in het buitenland verricht, met name in de islamitische wereld en in communistisch Azie. Het is een harde strijd. Bor: ‘Direct nadat het IJzeren Gordijn openging, gingen er een miljoen korans per containers naar Rusland. Probeer dat maar eens te overtreffen als christen-propagandist.’
DE LAATSTE TIJD richt de Ondergrondse Kerk zich meer op het eigen land. Ook hier blijkt de Zebulon-gedachte van kolonel Van Loon aan te slaan. Bor: ‘Helemaal letterlijk neem ik het niet, maar het is zonder meer een waardevol idee dat mensen kan motiveren om te gaan leven volgens de Schrift. Het is toch opvallend dat het protestantisme van oudsher is ontwikkeld door volkeren die worden gerekend tot de verloren stammen van Israel. Dat kan haast geen toeval zijn.’
Bor wijst op de ‘islamisering van Nederland’ en de massale populariteit van het occulte als de grootste gevaren die hedendaags Nederland bedreigen. In de kleine rechtse partijen van protestants Nederland heeft hij geen vertrouwen. ‘Die maken zich toch vooral belachelijk met hun eeuwige compromissen. Alleen onvoorwaardelijke theocratie zal de wereld redden.’