De wet is bedoeld als middel tot uitsluiting, opsporing, vervolging en deportatie van een bepaalde categorie van de bevolking. Een groot deel van deze mensen is door de overheid ten onrechte illegaal gemaakt en wordt doel bewust illegaal gehouden. Al bedoelt men dat niet zo en is de uitvoering van dit beleid vrij slap en dubbelzinnig, het blijven nazimethoden en de wet maakt daar deel van uit… Het stelt me teleur dat de Universiteit van Amsterdam als “denkend” instituut zijn beginselzwakte en gebrek aan burgermoed tijdens de nazibezetting (26 oktober 1940: Arierverklaring; 23 november 1940: ontslag joods personeel) in de huidige situatie tot traditie maakt.‘
Sibe Soutendijk heeft geweigerd met een simpele aantekening: 'Kan ik niet doen vanwege gewetensbe zwaren, vgl. Arierverklaring.’ Hij is overigens van mening dat hij als wachtgelder helemaal niet verplicht is een dergelijke kopie in te leveren en dat het hier gaat om ‘overdreven slaafse dienstklopperij’.
Hier kan hij gelijk in hebben. Tot nu toe heeft een aantal bijstandtrekkers met succes geweigerd een kopie in te leveren. De Algemene Bijstandswet schrijft dat ook helemaal niet dwingend voor. In Rotterdam oor deelde de rechter dat een weigerende uitkeringsgerechtigde per week een voorschot op zijn ingetrokken uitkering moet krijgen, omdat eerst maar eens moet worden nagegaan ‘of het hem te verwijten is dat hij zich niet op de voorgeschreven wijze wenst te legitimeren’.
Intussen heeft ook de Werkgroep Verontruste Burgers uit Oegstgeest van zich laten horen. Ze hebben een eerste informatiebulle tin verspreid over de Wet op de Identificatieplicht en de zogenaamde allochtonenwet. Secretaris drs. C. A. Admiraal schreef dat hij in mei van dit jaar van een leerling het dagboek had gekregen dat in 1942 was gevonden in het huis van een joodse medeburger, nadat hij en zijn vrouw door de Duitsers waren weggevoerd. Dit dagboek, dat de verstikkende sfeer van dreiging en angst in de eerste oorlogsjaren voelbaar maakt, werd gedrukt en aan alle leerlingen van het Christelijk Lyceum Dr. W. A. Visser ‘t Hooft uitgereikt. Toen daarna het verzoek om de kopie en de allochtonenopgave kwam, leek het moment gekomen voor principieel verzet, want 'wees nooit bang de goede strijd te strijden’.
Voor alle weigeraars is er een bijeenkomst op vrijdag 25 augustus, 17.00 uur in Wijkopbouworgaan-West, Eerste Helmersstraat 106 C, Amsterdam, georganiseerd door het Autonoom Centrum (tel. 020-6126172).