Om het bij het publiek levende beeld van de politicus als uitvreter tegen te gaan, én omdat er het hele jaar door reeds allerlei reces plaatsheeft, hebben sommige kamerleden besloten om gedurende het zomerreces hun politieke werk onverdroten voort te zetten. Dit conform de wens van kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, die de parlementariërs voorafgaand aan de zomerstop (6 juli tot 3 september), opriep zich toch vooral politiek nuttig te maken. Agnes Kant (SP) — gewezen kampioene vragenstellen — nam dit advies ter harte. Deze week haalde zij de krant met een opmerkelijke initiatiefwet die erin voorziet «drie procent van de openbare ruimte in Nederland» te reserveren voor «speeltuinen». Hoewel geen instituut in Nederland vertrouwd is met het begrip «openbare ruimte» blijkt het volgens het CBS uiteindelijk toch te gaan om een gebied ter grootte van de Noordoostpolder.

De thuisblijvende PvdA-kamerleden grijpen het reces vooral aan om stage te lopen. Eppo Bolhuis, van wie lopende het reguliere parlementaire seizoen niet al te veel werd vernomen, loopt er tijdens het reces diverse: «Eén daarvan vindt van maandag 27 tot en met woensdag 29 augustus plaats bij McDonald’s waarbij aandacht wordt besteed aan het thema voedselveiligheid.» Collega Dijsselbloem neemt in diezelfde week een kijkje bij «woningbouw coöperatie Talis Woondiensten in zijn adoptiestad Nijmegen». Collega Van der Hoek rijdt in augustus een dagje mee met «een ambulancedienst in Friesland». Collega Kortram loopt deze week stage bij de «corporatie Woonzorg Nederland te Amsterdam»: «Met name de knelpunten die er bestaan in de dagelijkse praktijk zullen haar speciale aandacht hebben», aldus het persbericht. Collega Waalkens keek «met eigen ogen» hoe het zit met «de Nederlandse veetransporten». Eind vorige maand reed hij op een vrachtwagen met vee mee naar Spanje. Collega Van Heemst liep tijdens het reces stage bij De IJssalon. Daar leerde hij «de perfecte macchiato of ristretto te zetten en ijscoupes te maken». Tevens draaide hij eigenhandig een «Peter’s PvdA-ijsje». Collega Depla hield zich onledig met het stellen van vragen over een geluidsscherm dat inwoners van Laren zelf financierden.

Het CDA doet het kalmer aan. Alleen Agnes van Ardenne zag zich genoodzaakt na de pizzeria-aanslag in Jeruzalem een verklaring uit te doen gaan. Zij spreekt van een «meer dan afschuwelijke zaak» en pleit ervoor dat de Europese Unie «een duidelijke afkeuring» laat horen. Anders dan Farah Karimi van GroenLinks acht zij het echter niet noodzakelijk minister Van Aartsen van vakantie terug te roepen.

Het is te hopen dat Van Nieuwenhoven volgend jaar meer doortrokken is van het besef dat sommige kamerleden eerder gebaat zijn bij een zomerreces lang op een afgelegen camping te bivakkeren, verstoken van krant, radio of televisie.