Multiculturalisme is ook een ideologie. Volgens de definitie van het New York State Social Studies Review and Development Committee, is het ‘een pluralistische sociale beweging die, door het celebreren van het verschil’, een meer divers, inclusief en realistisch beeld nastreeft van Amerika en van ‘the peoples who person it’. Dit impliceert een kritiek op de traditionele westerse cultuur die volgens de multiculturalisten alle andere culturen onderdrukt en van hun identiteit berooft. Je hoeft geen multiculturalist te zijn om veel van die kritiek te delen. Ook ik wil niet dat de multiculturele rijkdom van onze verscheiden tradities verzwolgen wordt door een monoculturele Disneyworld. Je hoeft geen multiculturalist te zijn om het racisme te zien dat ingebakken zit in de westerse beschaving. Ook ik gruwel van wat mijn voorouders deden. Maar ik schaam me niet over hun arrogantie, misprijzen en wreedheid want ik denk niet dat het in mijn genen zit. De multiculturalist denkt van wel. De multiculturalist verwerpt de categorieën van ‘ras’ en ‘volk’ en ‘natie’ niet. Hij is het eens met het belang dat de blanke hegemonist aan die begrippen hecht, maar niet met zijn superioriteitsgevoel. Voor de multiculturalist zijn het de andere rassen en culturen die superieur zijn, of minstens gelijkwaardig en alleszins anders. Het is dat ‘anders’ zijn dat de multiculturalisten celebreren en artificieel recreëren waar het niet langer bestaat. Want culturele apartheid schept een machtsbasis. MULTICULTURALISTEN zijn geen revolutionairen. Ze stellen de machtsstructuur van de maatschappij als dusdanig niet ter discussie, maar eisen er hun rechtmatige plaats in op. Ze willen de politieke en culturele leiders zijn van hun segment van de bevolking, met alle privileges vandien. Multiculturalisme is de dominante ideologie geworden in de faculteiten van de humane wetenschappen (social sciences) van de Amerikaanse universiteiten. Die ontwikkeling werd door de meeste academische overheden verwelkomd en gecoöpteerd. Op vele universiteiten werden de rassen gescheiden, werd multiculturele huisvesting ingevoerd en kregen nieuwe multiculturele feestdagen een officiële status. Een zwarte student kan nu met uitsluitend rasgenoten in dormitory Ujamaa wonen, zich verdiepen in black studies en vrijaf nemen voor Kwanzaa, een artificieel gecreëerd zwart alternatief voor Kerstmis. Aziatische, Latino, joodse en Indiaanse studenten genieten dezelfde privileges. Op vele universiteiten werden lijsten aangelegd van woorden en uitdrukkingen die getuigen van een gebrek aan sensitiviteit tegenover andere culturele of etnische groepen. Een student die ze toch gebruikt, kan gestraft worden met schorsing. Intolerant? ‘Tolerantie is een verdachte deugd’, schrijft professor Gayatri Spivak in de Dictionary of Cautionary Words and Phrases van het Multicultural Management Program van de University of Missouri. ‘Om tolerant te zijn heb je een machtsbasis nodig. Je kunt niet vragen aan een volk om tolerant te zijn tegenover een cultuur die hen historisch genegeerd heeft.’ Aangezien taal een instrument van culturele onderdrukking is, moet ze volgens de multiculturalisten gedekoloniseerd worden. Woorden die beladen zijn met het eurocentrisme van de dominante cultuur moeten opgespoord worden en vervangen door politiek correcte termen. De omschrijving ‘politiek correct’ wordt echter door multiculturalisten niet meer gebruikt, omdat zij overgenomen en geridiculiseerd werd door anti-multiculturalisten. Het is dus niet langer politiek correct om ‘politiek correct’ te zeggen. Maar de dekolonisatiestrijd gaat voort en gaat ver. In de aardrijkskunde bijvoorbeeld eisen multiculturalisten het schrappen van aanduidingen als Midden-Oosten en Nabije-Oosten, aangezien die slechts zin hebben vanuit een eurocentristisch perspectief. Volgens sommigen dienden ze ook om Egypte los te maken van Afrika, zodat de Europeanen niet hoefden toe te geven dat de piramiden door Afrikanen werden gebouwd. Sommige multiculturalisten kanten zich tegen het ‘borealocentrisme’, het idee dat bewoners van het noordelijk halfrond superieur zijn aan die van het zuiden, hetgeen impliciet blijkt uit de arbitraire plaatsing van de noordpool op de top van de wereldbol. Het eurocentrisme zit soms in details. Slasaus bijvoorbeeld. In Amerika heten de populairste sauzen ‘French’, ‘Italian’ en ‘Russian’. Door die te kiezen, schrijft Molefi Kete Asante in Afrocentricity, ‘participeert de niet-blanke onbewust in het drama van Europa’. Hij pleit voor sauzen met namen als ‘Nigerian’, ‘Senegalese’ en ‘Tanzanian’. ‘De bedoeling is om te weigeren om overstroomd te worden door een symbolische realiteit die ons bestaan ontkent.’ Het meest beladen zijn natuurlijk de termen die rassen en culturen een naam geven. De klassieke namen voor het zwarte ras in Amerika - ‘negroes’ en ‘colored people’ - werden reeds als politiek incorrect beschouwd voor die termen in zwang raakten, omdat ze geassocieerd werden met slavernij en segregatie. Sinds de jaren zeventig genoot de benaming ‘black’ de voorkeur maar eind jaren tachtig werd ‘African-American’ politiek correct, al waarschuwt de Dictionary of Cautionary Words and Phrases dat de benaming voorzichtig moet worden gebruikt, want ‘hij kan aanstootgevend zijn voor personen die “black” prefereren’. TOCH IS ‘African-American’ nu de norm geworden. In de media wordt de benaming algemeen gebruikt. De krant The Fresno Bee had zelfs zijn computers geprogrammeerd om ‘black’ systematisch te vervangen door ‘African-American’, waardoor een artikel over de begrotingscrisis in Massachusetts stelde: ‘The new taxes might put the state back in the African-American’ (de zwarte cijfers). ‘African-American’ wordt als correcter aangezien dan ‘black’ omdat het de connectie met het moedercontinent benadrukt en ‘omdat het symbolisme van wit als positief en zwart als negatief zo wijdverspreid is in onze cultuur’, zoals Robert Moore schrijft in Racist Stereotyping in the English Language. ‘De definitie van zwart’, aldus Moore, ‘is ondermeer zondig, slecht, vuil, schuldig’ terwijl die van wit ‘puur, vlekkeloos, onschuldig inhoudt’. In haar boek Cultural Etiquette: A Guide for the Well-Intentioned schrijft Amoja Three Rivers dat woorden als ‘a black mood’, ‘a dark day’, ‘a black heart’ en andere die ‘slechte, deprimerende en negatieve dingen gelijkstellen met zwart’, vermeden moeten worden. ‘Wees creatief’, schrijft ze. ‘Zeg bijvoorbeeld, in plaats van “de pot verwijt de ketel dat hij zwart is”, “de etter verwijt de made dat ze wit is”.’ Een ander correct maar weinig populair alternatief voor ‘black’ is ‘diasporan’ of ‘member of the African Diaspora’. ‘People of Color’ is ook oké, maar dan als verzamelnaam voor alle niet-blanken. De professoren Baldwin, Bell en Bouie verkiezen ‘African-American’ omdat zwarte Amerikanen volgens hen de culturele oriëntatie en wereldvisie van Afrika hebben. Die visie, zo schrijven ze in Afrocentric Cultural Consciousness, wordt bepaald door twee principes: ‘eenheid met de natuur’ en ‘de overleving van de groep’. De waarden die daaruit voortvloeien zijn eenheid, samenwerking, verzoening, wederzijdse verantwoordelijkheid. De Euro-Amerikaanse wereldvisie is volgens hun gebaseerd op ‘controle over de natuur’ en ‘the survival of the fittest’ en impliceert concurrentie, agressie, materialisme en onderdrukking. LEONARD JEFFRIES, hoofd van het Afro-American Studies Department van de City University of New York, gaat nog een stapje verder. Volgens hem is de mensheid verdeeld in ‘sun people’ (gekleurden) en ‘ice people’ (blanken). De eersten zijn van nature ‘humaan, gemeenschapsgericht, warm en goedhartig’, de laatsten ‘materialistisch, egoïstisch en onderdrukkend’. De ijsmensen zijn biologisch minderwaardig door het gebrek aan melanine in hun huid, aldus Jeffries. ‘Melanin impoverished’ is dus een goed synoniem voor blank. Andere correcte benamingen voor het bleke ras zijn ‘genetically oppressive’ en ‘mutant albino genetic-recessive’. Volgens de African-American Baseline Essays, een boek dat op zwarte scholen in verscheidene steden als lestekst wordt gebruikt, is de hele westerse beschaving gebaseerd op de Egyptische en waren de oude Egyptenaren zwart. Ook alle hedendaagse muziek zou van oorsprong Afrikaans zijn. Zelfs in de klassieke muziek wordt de Afrikaanse invloed onderschat. ‘De fysieke trekken van Ludwig van Beethoven laten weinig twijfel over zijn raciale identiteit’, schrijft professor Elmer Wells van de University of Colorado. ‘Hij was een zwarte man, met kroeshaar, een brede neus en dikke lippen.’ Andere raciale en etnische minderheden kregen ook nieuwe namen. ‘Oriental’, een term die gebruikt werd voor mensen van Aziatische afkomst, viel in ongenade vanwege impliciet eurocentrisme en werd vervangen door ‘Asian-American’. Om dezelfde reden wordt ‘Native Americans’ als correcter beschouwd dan ‘Indians’. Maar ook die benaming heeft tegenstanders, enerzijds vanwege het gebruik van het woord ‘natives’ in koloniale zinnen als ‘the natives are restless’, anderzijds omdat het woord ‘American’ komt van Amerigo Vespucci, een Europeaan. De geprefereerde term is nu ‘indigenous people’ (autochtonen). Nog beter is het om de stamnaam te gebruiken: Navajo, Sioux, Cherokee. Maar het woord ‘stam’ (tribe) mag dan volgens Racist Stereotyping in the English Language weer niet gebruikt worden omdat het associaties met primitiviteit zou oproepen. Alleen de indianen zelf mogen het nog gebruiken. Net als het woord ‘squaw’. In de Ojibwa-taal zou het ‘kut’ betekenen. De staat Minnesota droeg in 1996 alle gemeenten op om ‘squaw’ uit de plaatsnamen te verwijderen. Een gemeente wilde Squaw Creek en Squaw Bay veranderen in Politically Correct Creek en Politically Correct Bay, maar dat werd niet toegestaan. De stad Berkeley veranderde de naam van de feestdag Columbus Day in Native American Day en het volgende jaar in Indigenous People Day. Na klachten van Amerikanen van Italiaanse afkomst (Italian-Americans, juist) werd de feestdag weer Columbus Day om, na nieuwe klachten, met het compromis Indigenous People/Columbus Day te worden opgezadeld. Ook het woord ‘hispanic’, dat in de VS gebruikt wordt voor alle Spaanssprekenden, is problematisch, omdat het naar Spanje verwijst terwijl hispanics doorgaans uit Latijns-Amerika komen. ‘Latino’ is dus al wat beter, maar verwijst toch ook naar een Europese culturele achtergrond. ‘Chicano’ is goed voor mensen van Mexicaanse afkomst. Maar ‘Mexica’ is beter volgens het Mexica Handbook, dat alle Mexica’s vraagt om Nahuatl te leren, ‘de taal van ons volk’, om ‘niet buiten het ras te trouwen’ en om ‘aan blonden te zeggen hoe belachelijk ze eruitzien’. OOK HET WOORD ‘Jew’ (jood) is fout. De correcte term is ‘Jewish person’, zegt de Dictionary of Cautionary Words and Phrases, waarschuwend dat ‘Jew’ aanstootgevend kan zijn. Niettemin schrijft Michael Lerner, multiculturalist en hoofdredacteur van het joodse maandblad Tikkun: ‘Jews are not white.’ ‘In de context van de Amerikaanse politiek’, aldus Lerner, ‘betekent “blank” bevoordeeld zijn door de Europese uitbuiting van de wereld in de laatste 500 jaar, en bijgevolg iets verschuldigd zijn aan diegenen die uitgebuit werden. Dus als joden behandeld worden als blanken in de VS, is dat een beoordeling van de joodse cultuur, beschaving, geschiedenis en bestemming. (…) Joden moeten insisteren dat ze niet blank zijn en dat diegenen die beweren dat we het wel zijn en die onze geschiedenis en literatuur uit het nieuwe multiculturele canon weren, onze onderdrukkers zijn.’ Het zal de lezers van dit blad ten slotte ook verheugen dat de multiculturalisten de kleinere Europese volkjes niet vergeten. De term ‘Dutch treat’ (iemand die je uit eten vraagt, voor zichzelf laten betalen) is onaanvaardbaar, schrijft de Dictionary of Cautionary Words and Phrases, ‘want hij impliceert dat Nederlandse mensen krenterig zijn’. Terwijl iedereen weet dat Hollanders van alle ijsmensen de vrijgevigste zijn!