Algemene publicatievoorwaarden

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bijdrage die een freelancer vervaardigt in opdracht van de De Groene Amsterdammer dan wel op eigen initiatief aanbiedt, met als doel het publiceren daarvan door de De Groene Amsterdammer, ongeacht vorm en techniek.
2) De freelancer verleent De Groene Amsterdammer de volgende rechten:
a. het recht om de bijdrage te publiceren in iedere uitgave die ongeacht vorm en techniek onder verantwoordelijkheid van De Groene Amsterdammer verschijnt. Dit recht omvat onder meer, maar niet uitsluitend, het recht (delen van) de bijdrage op te nemen in zowel de papieren als de elektronische versies (bijvoorbeeld internet of app) van De Groene Amsterdammer.
b. het recht om de bijdrage mede voor het publiek toegankelijk te maken en/of te laten exploiteren via elektronische databanken en archief, offline en online van De Groene Amsterdammer en/of derden, waaronder (elektronische) knipselkranten, knipseldiensten en digitale kiosken.
3) In onderling overleg spreken de freelancer en De Groene Amsterdammer een honorarium en/of onkostenvergoeding af voor de bijdrage. De overeengekomen honorering omvat het gebruik van de bijdrage zoals in artikel 2 omschreven.
4) Het auteursrecht blijft voor het overige aan de freelancer voorbehouden.
5) De freelancer machtigt De Groene Amsterdammer om tegen elke inbreuk op het auteursrecht op de bijdrage, desgewenst op eigen naam, in rechte op te (laten) treden.

Acceptatie, vrijwaring, eigendom materiaal en naamsvermelding

6) De Groene Amsterdammer behoudt zich het recht voor een bijdrage om elke denkbare reden niet te accepteren en niet te publiceren. Als de bijdrage wordt geaccepteerd, zal het overeengekomen honorarium worden betaald.
7) De freelancer staat er voor in dat hij het volledige auteursrecht op zijn bijdrage en eventueel meegeleverd materiaal bezit en dat door publicatie van de bijdrage door De Groene Amsterdammer geen rechten van derden worden geschonden, tenzij hij schriftelijk bij aanlevering heeft aangegeven hier niet (volledig) voor in te kunnen staan. De freelancer vrijwaart De Groene Amsterdammer tegen aanspraken van derden die menen zekere rechten te kunnen doen gelden terzake van het auteursrecht op de inhoud van de bijdrage.
8) De naam van de freelancer wordt bij publicatie vermeld, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt of anderszins blijkt uit het gebruik bij of uit de regels voor de betreffende uitgave.

Uitvoering opdracht

9) De freelancer is vrij in de wijze waarop hij zijn diensten verricht en hij is niet onder gezag van De Groene Amsterdammer gesteld. Onderwerp, omvang, titel en plaatsing van de bijdrage(n) worden, voor zover daarover geen specifieke afspraken zijn gemaakt, na overleg door de hoofdredactie vastgesteld.
10) De freelancer dient de opdracht persoonlijk uit te voeren, het inschakelen van derden is toegestaan in overleg, waarbij de freelancer persoonlijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de opdracht.

Zelfstandigheid

11) De freelancer zal in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep op freelance basis werkzaam zijn voor De Groene Amsterdammer.
12) De freelancer en De Groene Amsterdammer wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Zij beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW. 22. De freelancer en De Groene Amsterdammer kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het “Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd” (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze publicatievoorwaarden en de overeenkomst van opdracht op te stellen en te ondertekenen voordat de uitbetaling plaatsvindt.
13) De Groene Amsterdammer verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Freelancer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht
14) De freelancer is zich ervan bewust dat de gekozen vorm van samenwerking inhoudt dat werknemersrechten en –verplichtingen niet van toepassing zijn.
15) Het tussen partijen overeengekomen honorarium is een bruto bedrag. Indien voorafgaand aan betaling van het honorarium alsnog blijkt dat De Groene Amsterdammer in het kader van de loonheffingen tot inhouding verplicht is, zullen op het aan de freelancer uit te betalen honorarium de vereiste inhoudingen worden gedaan. Blijkt dit achteraf, omdat de freelancer om redenen die voor zijn rekening en risico komen niet (meer) als zelfstandige wordt aangemerkt, dan is De Groene Amsterdammer gerechtigd alle daaruit voor De Groene Amsterdammer voortvloeiende schade te verhalen. Onder deze schade is met name begrepen de loonbelasting, zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de premies werknemers- en volksverzekeringen, met inbegrip van naheffingen.

Exclusiviteit

16) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de verleende licentie exclusief gedurende de eerste maand. Deze periode wordt berekend vanaf de datum van eerste publicatie, dan wel, indien binnen een jaar na de opdrachtverlening geen publicatie heeft plaatsgevonden, vanaf de datum van de factuur voor de opdracht. De freelancer kan gedurende die periode aan de redactie van de uitgave waarvoor de bijdrage is bestemd, toestemming vragen om het werk voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken. Publicatie op de eigen website van de freelancer is toegestaan een maand na publicatie door De Groene Amsterdammer.

Geschillen

17) Bij geschillen over (de uitvoering van) deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende werkzaamheden is uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd daarover te oordelen.
18) Op alle overeenkomsten tussen de freelancer en De Groene Amsterdammer is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, 2015
Laatste update: 26 juni 2018


Privacyverklaring freelancers

De Groene Amsterdammer behandelt en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van De Groene Amsterdammer en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve indien wet en regelgeving ons daartoe verplichten.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u een factuur stuurt aan De Groene Amsterdammer, of als De Groene Amsterdammer u een factuur stuurt, slaan wij alle factuurgegevens op in onze boekhouding. Ook houden wij een overzicht bij van in- en uitgaande betalingen, contracten en overeenkomsten. Factuurgegevens van freelancers worden jaarlijks gedeeld met de belastingdienst via een IB47-formulier. Daartoe zijn wij verplicht.

Bezwaar

Indien u wilt u weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd, u wil deze aanpassen of laten verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen aan onze financiële administratie: boekhouding@groene.nl, in welk geval De Groene Amsterdammer dat verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken zal behandelen.

Amsterdam, 26 juni 2018