Stichting 1877

Wilt u bijdragen aan de journalistieke missie van De Groene Amsterdammer? Dat kan via een gift aan culturele anbi Stichting 1877.

Stichting 1877 is een culturele anbi. Dit betekent dat de stichting als goed doel is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. De stichting is speciaal opgericht voor kleinere en grotere schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Stichting 1877 is de stichting achter Fonds 1877, dat diepgravende onderzoeksjournalistiek mogelijk maakt die essentieel is voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar een buitengewone tijdsinvestering vergt, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Lees er meer over bij De Groene en onderzoeksjournalistiek.

Stichting 1877 steunt ook andere bijzondere journalistieke projecten, waaronder het Martin van Amerongen-fellowship, het literair tijdschift De Gids, bijzondere bijlagen van De Groene Amsterdammer en bijvoorbeeld de Anil Ramdas Essayprijs. Lees er meer over bij De Groene financieel ondersteunen.

Wij beloven dat uw bijdrage aan Stichting 1877, vernoemd naar het oprichtingsjaar van De Groene Amsterdammer, alleen besteed zal worden aan de verdere versterking van dwarse, intelligente, onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek.

Stichting 1877
IBAN-rekeningnummer NL66TRIO0254382320
BIC: TRIONL2U

U kunt ook online doneren

Nog wat informatie over de Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht werd, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 100 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 125. Als u in het 37%-tarief valt, kost de gift van € 100 u dankzij de aftrek netto €53,75. Bij een belastingtarief van 49,5% is dat netto slechts €38,13. Er geldt een plafond van €1250.

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Doneert u voor minimaal vijf jaar, dan is deze donatie altijd volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Daarvoor gebruikt u dit formulier van de belastingdienst, dat u in tweevoud invult en toestuurt aan Stichting 1877, Singel 464, 1000AW Amsterdam. U krijgt een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. Alles over de geefwet staat op de website van de belastingdienst hier.

ANBI gerelateerde informatie

Naam ANBI: Stichting 1877
Fiscaal nummer RSIN: 8510 94 909
Postadres: Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam
Bezoekadres: Singel 464, 1017 AW Amsterdam

De stichting heeft ten doel

  • het in financiële zin ondersteunen en stimuleren van eenmalige alsmede periodieke uitgaven van geschriften, boeken en tijdschriften, welke een algemeen politiek, cultureel en/of opinievormend karakter hebben, een en ander voor zover uitgevers hiertoe zelf niet over de benodigde middelen beschikken;
  • en voorts alles wat hiermede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door

  • het verstrekken van leningen of het verrichten van donaties;
  • het behartigen en bevorderen van financiële alsmede materiële belangen;
  • het verkrijgen alsmede het beheren van goederen, waaronder mede begrepen registergoederen;
  • het opstellen alsmede het (doen) uitvoeren van een beleidsplan waarin onder meer de werkzaamheden van onderhavige stichting worden beschreven, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van vermogen alsmede de besteding van vermogen.

Namen en functies van de bestuurders

Jaap Zwemmer (voorzitter)
Paul Hofstra (penningmeester)
Pieter Elshout (secretaris)

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De stichting is geregistreerd onder SBI-code 94993 (Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)).

U kunt de financiële verslagen van de afgelopen jaren, inclusief een overzicht van de uitgeoefende activiteiten, digitaal inzien (pdf): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Mocht u meer informatie willen hebben over Stichting 1877, doneren of het nalaten van een legaat, stuur dan een mail naar: wolf@groene.nl.