Stichting 1 8 7 7

De Groene financieel ondersteunen

Het gaat goed met De Groene Amsterdammer. In de afgelopen jaren zagen wij onze oplage gestaag stijgen. 

Ons blad voorziet, zo horen wij van onze lezers, in de behoefte aan diepgang en grondig journalistiek onderzoek, zaken die in deze snelle, gemediatiseerde tijd een steeds schaarser goed lijken te worden. Terwijl deze crisistijd schreeuwt om journalistiek die verder, en dieper, kijkt dan de waan van de dag.

Maar ook al groeien we, we zijn nog steeds een klein weekblad dat het maximale uit de beperkte middelen probeert te halen. De onderzoeksjournalistiek waar wij meer en meer op inzetten, het maken van bijzondere nummers waarin we een urgent thema van alle kanten belichten (zoals de nummers over de middenklasse en de mediacratie), het opleiden van jonge journalisten - we hebben er nauwelijks genoeg geld voor. Een blad als De Groene Amsterdammer is niet te maken zonder hulp, en daarom verwelkomen we graag iedere extra financiële steun.

Wilt u een gift overmaken of een legaat nalaten, dan kan dat ten behoeve van Stichting 1 8 7 7, rekeningnummer IBAN:  NL66TRIO0254382320  (BIC TRIONL2U). Onze stichting heeft een ANBI-status. Daardoor zijn uw donaties niet alleen aftrekbaar, ze komen ook in een apart potje terecht (Fonds 1877) voor bijzondere journalistieke projecten. Wij beloven daarmee dat uw bijdrage alleen besteed zal worden aan de verdere versterking van ons blad en aan ons doel om dwarse, intelligente, onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek te bedrijven.

Mocht u contact met ons willen hebben over een eventuele gift, stuur dan een mail naar: wolf@groene.nl.

ANBI gerelateerde informatie

Naam ANBI: Stichting 1 8 7 7
Fiscaal nummer: 8510 94 909
Post- en bezoekadres: Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam; Singel 464, 1017 AW Amsterdam

De stichting heeft ten doel:

  • het in financiële zin ondersteunen en stimuleren van eenmalige alsmede periodieke uitgaven van geschriften, boeken en tijdschriften, welke een algemeen politiek, cultureel en/of opinievormend karakter hebben, een en ander voor zover uitgevers hiertoe zelf niet over de benodigde middelen beschikken;
  • en voorts alles wat hiermede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

  • het verstrekken van leningenof het verrichten van donaties;
  • het behartigen en bevorderen van financiële alsmede materiële belangen;
  • het verkrijgen alsmede het beheren van goederen, waaronder mede begrepen registergoederen;
  • het opstellen alsmede het (doen) uitvoeren van een beleidsplan waarin onder meer de werkzaamheden van onderhavige stichting worden beschreven, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van vermogen alsmede de besteding van vermogen.

De stichting is geregistreerd onder SBI-code 94993 (Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)).

Namen en functies van de bestuurders:
Xandra Schutte (voorzitter)
Jan Maarten Sielcken (penningmeester)
Pieter Elshout (secretaris)

De bestuurders zijn onbezoldigd. U kunt de financiële verslagen van de afgelopen jaren, inclusief een overzicht van de uitgeoefende activiteiten, digitaal inzien (pdf): 2011, 2012; 2013, 2014, 2015